Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа
Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТКПравила за обслужване

П Р А В И Л А

за обслужване на читатели

Чл. 1. Тези Правила уреждат взаимоотношенията с читателите на Регионална библиотека "Ем. Попдимитров" гр. Кюстендил “ и са разработени на основание чл. 15 от Типови правила за обслужване на читателите, утвърдени от Министерство на културата.
Чл. 2. Библиотеката обслужва своите читатели с книги, периодични издания, звукозаписи, библиографска информация, ксерокопирни услуги, Интернет - безплатно и срещу заплащане:
Платени услуги се въвеждат за:
/1/ Писмена библиографска информация.
/2/ Звукозаписи.
/3/ Ксерокопирни услуги.
/4/ Интернет,
съгласно утвърдения за съответната година Ценоразпис.
Чл. 3. На основание Постановление 71 от 15.02.1990 г. и Писмо ПД-91-00-44/10.12.1990 г. на Министерството на културата се събират такси от записващите се читатели – еднократни за една календарна година.
/1/ Читателят може да получи и карта за временно ползване на библиотеката срещу съответната такса.
Чл. 4. При записването си за читатели гражданите представят лична карта.
/1/ Деца и юноши до 16-годишна възраст се записват с личната карта на родителите си.
/2/ Граждани без адресна регистрация в гр. Кюстендил се записват срещу парична гаранция, чийто размер се определя от петкратната пазарна стойност на заетите библиотечни документи.
/3/ При регистрирането си за читатели гражданите получават лична читателска карта, която не се преотстъпва на други лица.
/4/ При невъзможност на читателя лично да ползва Библиотеката, може писмено да упълномощи друго лице, което да заема литература вместо него.
Чл. 5. Не могат да се пререгистрират като читатели граждани, имащи задължения към Библиотеката.
Чл. 6. Читателите могат да заемат за дома едновременно ограничен брой библиотечни документи, който се определя от Библиотеката.
/1/ Читателите не могат да заемат за дома следните библиотечни документи: старопечатни издания, редки публикации, справочни издания, периодични издания с научна стойност, материали, получени от МЗ и ММЗ. Същите могат да се ползват в читалните на Библиотеката.
/2/ Читателите могат да бъдат ограничавани в използването и на други документи, освен посочените, съобразно техните наличности.
Чл. 7. Срокът за заемане за дома на библиотечни документи се определя от задачите на Библиотеката, но не може да превишава 30 календарни дни. По искане на читателя този срок може да бъде продължен с 10 до 30 дни, само ако заетите библиотечни документи не се търсят в момента от други читатели.
/1/ За задържането на заетите библиотечни документи извън посочените срокове читателят заплаща парична глоба по 0,10 лв. на ден за всеки зает библиотечен документ умножено по броя на дните, за които е пресрочил връщането на библиотечните документи. За внесената парична такса той получава квитанция от Библиотеката.
/2/ при отказ да се внесе паричната глоба се прилагат следните принудителни мерки:
2.1/ На основание чл. 34, ал. 1 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове, читателят се лишава от правото да ползва услугите на Библиотеката.
/2.2/ Библиотеката търси наказателна гражданска отговорност съггласно разпоредбите на НК.
Чл. 8. Читателите са задължени:
/1/ Да ползват внимателно библиотечните документи, да ги пазят чисти и да не ги повреждат, като подчертават текста и правят бележки по него, късат страници и илюстрации.
/2/ Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и за нанесени повреди да съобщават на библиотекаря, който да отбележи повредите на самия документ.
/3/ Да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп.
Чл. 9. /1/ Когато читателят повреди или не върне заетия библиотечен документ поради загубване, той трябва да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с дуго издание на същото заглавие или с равностойно по съдържание и цена, или да заплати обезщетение в размер на петкратната стойност на библиотечния документ по пазарни цени – съгласно чл. 31, ал. 5, т. 1 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове. Освен това обезщетение, се начислява и предвидената в чл. 7 /1/ сума за закъсненията.
/2/ Пазарната цена на библиотечните документи се определя както следва:
/2.1/ за библиотечни документи, издадени до 1990 г. вкл. – стойността на библиотечния документ, умножена по 100.
/2.2/ за библиотечни документи, издадени 1991-1994 г. вкл. - стойността на библиотечния документ, умножена по 20.
/2.3/ за библиотечни документи, издадени след 1994 г. – стойността на библиотечния документ.
Чл. 10. Когато читателят не изпълни изискванията на чл. 9, Библиотеката се снабдява с Изпълнителен лист по реда на чл. 242 във връзка с чл. 237 буква “б” от Гражданския процесуален кодекс и въз основа на него образува изпълнително дело. За тази мярка читателят получава предизвестие с обратна разписка. Неполучаването на предизвестието по независещи от Библиотеката причини – променен адрес и др., не отменя наказателната мярка.
Чл. 11. За кражба на библиотечни документи се търси наказателна гражданска отговорност, съгласно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил