Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа
Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТКУслуги. Ценоразпис

Ц Е Н О Р А З П И С
на услугите, извършвани в Регионална библиотека “Ем. Попдимитров”
гр. Кюстендил
Вид на услугата
Цена в лв.
1. Годишен читателски абонамент
4.00
2. Читателски абонамент за еднократно ползване на всички отдели
1.00
3. Възстановяване на изгубена или повредена читателска карта
1.00
4. Депозит на читатели без постоянно местоживеене в града
15.00
5. Писмени тематични библиографски справки, според обхвата на преглед :
 
 
  • до 5 години
2.00
 
  • от 5 до 10 години
4.00
 
  • над 10 години
5.00
6. Ползване на Интернет за 1 час
 
 
  • с помощ на библиотекар 1.00
2.00
7. Междубиблиотечно заемане
Цени на библиотеката-изпълнител
пощенските разходи
8. Презаписи за минута полезен запис
0.05/мин.
9. Наем за заемане на видеокасети, DVD и CD
1.00/24 часа
10. Сканиране на документ и запис на електронен носител
0.50/стр.
11. Компютърна разпечатка формат А4
 
 
  • черно-бяла
0.20/стр.
 
  • цветна
0.50/стр.
12. Наем на пиано за 1 час
1.00
13. Наем на зала “Изкуство” за 1 час
5.00
14. Предупредително писмо
1.00
15. Телефонни съобщения до читатели
0.50
16. Глоба за закъснение за невърнат библ. документ до 1 месец
0.10/ден
17. Заплащане на невърнат библ. документ
5-кратен размер от стойността
18. Ксерокопие формат А4
 
 
  • едностранно
0.06
 
  • двустранно
0.10
Настоящият Ценоразпис е изготвен на базата на: Наредба за опазване на библиотечните фондове, Устройствен правилник, Правила за обслужване на читателите и е съобразен с пазарните цени на услугите.
27 март 2007 г.
гр. Кюстендил
ДИРЕКТОР:
С. Пейчева


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил