Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Правила за дарения
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдеще
 Памет за миналото, послание към бъдещето. Библиотеката - 150 години в културното пространство на КюстендилУслуги. Ценоразпис

Ц Е Н О Р А З П И С
на услугите, извършвани в Регионална библиотека “Ем. Попдимитров”
гр. Кюстендил
Вид на услугата
Такса в лв.
1. Специализирани библиотечни услуги  
1.1. Предоставяне на писмена библиографска информация 2.00
1.2. Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания, според обхвата на преглед :
 
 
  • до 5 години
2.00
 
  • от 5 до 10 години
4.00
 
  • над 10 години
5.00
1.3. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина
Цени на библиотеката-изпълнител
пощенските разходи
1.4. Копиране на библиотечни документи
Ксерокопие формат А 4
  • едностранно
  • двустранно

Сканиране на документ и запис на електронен носител

Компютърна разпечатка на формат А4

  • чернобяла
  • цветна

Презапис на минута полезен запис
0.06/стр.
0.10
0.50/стр.
 
 
 
0.20/стр.
0.50/стр.
 
0.05/мин.
1.5. Регистрация и издаване на читателска карта
4.00
2. Обезщетителни и обезпечителни плащания от ползвателите на услуги  
2.1. Предупредително писмо на закъснял читател 1.00
2.2.
Телефонни съобщения до читатели
0.50
2.3. Глоба за закъснение за невърнат библ. документ до 1 месец
0.10/ден
2.4.. Заплащане на невърнат библ. документ
5-кратен размер от стойността
2.5. Депозит за читатели без постоянно местоживеене в града
15.00
Настоящият Ценоразпис е изготвен на базата на: Закон за обществените библиотеки и Наредба за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечните фондове и е утвърден с Решение № 550/31.08.2017 г. на ОбС Кюстендил.
септември 2017 г.
гр. Кюстендил
ДИРЕКТОР:
С. Пейчева


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил