Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа
Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдеще"Лъвът..." и Левски

Изложбата „Лъвът – българският национален символ през епохата на Възраждането“ е продукция на Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив с автор Александър Гьошев. Експозицията обхваща важни етапи от развитието на националния лъвски символ на българите в различни сфери през Възраждането – изобразително изкуство, печатна графика, революционна дейност, борба за независимост, литература, книгоразпространение, хералдическа практика и други. „Изложбата е фокусирана върху представянето на книжовни паметници и произведения на изкуството по българските земи XVIII – XIX в. и проследява припознаването на лъвския символ от българите като национален през Възраждането“. Освен в страната, изложбата вече е гостувала в Русия, Чехия и Румъния. На фона на платната от изложбата се проведе и открит урок на тема "Васил Левски" с деца от ОДЗ „Славейче”.

Повече...
Назад Горе  
 

Коледен празник в Библиотеката


Назад Горе  
 

Представяне на книга

Повече...
Назад Горе  
 

Представяне на книга

"Bolgar: Тайната на нашия произход" на Александър Мошев

Един различен поглед към темата за произхода на българите и ранната българска история. Могат ли откритията в едно македонско градче да преобърнат представите ни за нашето минало? Какво означава името „българи”? Колко древен е нашият език? Къде е легендарната ни „прародина”? От кога сме на Балканския полуостров? Кой е „Исайа, епископ на България”? Къде „изчезнаха” траките? Кои са славяните? Еретици ли са богомилите? Имало ли е българи на римския престол? На какъв език е говорил хунският вожд Атила? Въпроси, на които търси отговор книгата и които провокираха десетки читатели да посетят срещата.
Назад Горе  
 

Обява за конкурс

 

Регионална библиотека "Ем. Попдимитров", гр. Кюстендил

 ОБЯВЯВА КОНКУРС

 за заемане на длъжността „библиотекар",

Код по НКПД: 26225001, КИД 9101

 I. Кратко описание на длъжността:

 

  •  Съблюдава  реализирането на принципите на предоставяне на равен и свободен достъп до знания и информация в Библиотеката; създава и поддържа бази данни в електронните каталози и картотеки в съответния отдел; участва в дейностите по вторичен подбор и актуализация на библиотечните фондове; организира и участва в културни събития, свързани с популяризиране на четенето, представяне на книги, автори и др.; изпълнява и други  дейности, свързани със спецификата на отдела,  в който работи.
  •   Във връзка с поддържането на Читателската картотека, борави с личните данни на ползвателите, съблюдавайки изискванията на Закона за защита на личните данни.
  •   Продължава професионалното си обучение и развитие

             II. Изисквания за заемане на длъжността

             Основни изисквания:

           1. Да имат завършено висше образование в професионално направление „Обществени комуникации и библиотечно-информационни науки”, квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”.

            2. Допълнителна квалификация (обучение): Компютърна грамотност –  работа с MS Word, MS Exsel и работа в Интернет.

            3. Да познава нормативната уредба в областта на библиотечното дело и опазване на културното наследство.

            4. Да не са осъждани. Да са физически и психически здрави.

             Допълнителни изисквания:

1. Способност да работи в екип.

2. Комуникативност, информираност.

3. Социални умения.

4. Творчески умения.

             Изисквания, носещи предимства:

            1. Писмено и говоримо владеене на английски език и/или друг чужд език;

            2. Професионален опит по специалността.

             III. Начин на провеждане на конкурса:

             Допускане до конкурс

         1. Директорът назначава комисия, която разглежда документите и определя допуснатите до конкура  кандидати. Комисията изготвя протокол със списък на допуснатите кандидати, отговарящи на условията и ги уведомява в 3-дневен срок. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.

        2. Допуснатите кандидати получават Въпросник за събеседването и  информация за деня и мястото на провеждане на конкурсния изпит, в срок не по-късно от 14 дни преди насрочената дата за провеждането му.

                   

            Провеждане на конкурса

            1. Конкурсът се провежда чрез събеседване с комисия, назначена със заповед на Директора.

            2. Протичане на изпита:

  •   Конкурсната комисия оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността и класира участниците по степен на представяне. За проведения конкурс се съставя протокол;
  •   Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

             IV. Документи и срокове за кандидатстване:

         

            1. Писмено заявление за участие в конкурс (свободен текст), в което се описват всички приложени документи.

            2. Диплом за придобито образование и образователно- квалификационна степен (оригинал и копие).

            3. Професионална автобиография.

            4. Документ за самоличност (копие).

            5. Документ, удостоверяващ владеене на английски език и/или друг чужд език (ако притежава – копие).

            8. Документ за допълнителна квалификация (ако притежава – копие).

            9. Документи, удостоверяващи професионалния опит (ако притежава – копие).

             При подаване на документите на кандидатите се предоставя характеристиката на конкурсната длъжност, за да се запознаят с нея.

          Подаването на заявленията за кандидатстване и приложенията към тях се извършва в Деловодството на Регионална библиотека, ул. "Л. Каравелов" № 1 (трети етаж), всеки работен ден  от 03.10.2016 г. до 03.11. 2016 г., от 09:00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17:00 ч.

 


Назад Горе  
 За контакт

Регионална библиотека "Емануил Попдимитров"
гр. Кюстендил, 2500
ул. "Л. Каравелов" 1
e-mail: libkn@abv.bg
078-55-01-19

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00ч. – 18.00 ч.
събота от 9.00 до 13.00 часа
Всеки последен четвъртък на месеца - след обяд - санитарен полуден
Дни без глоби: от 20 до 30 всеки месец

Нашият град
• История
• Фотогалерия
• Почетни граждани
• Културни институти
    - Музеи
    - Галерия
    - Къщи-музеи
• Карта на града
• Полезни връзки
Годишнини
• 2018 година
Библиотечна мрежа
• Библиотеки в областта
   - Читалищни
   - 
Училищни
• Библиотеките в България
• Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА)
Календар
Август 2018
НдПнВтСрЧтПтСб
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
  Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил