Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеОтчет 2009

През 2009 г. Библиотеката продължи да изпълнява мисията си на посредник между информацията и потребителите й в качеството си на модерен информационен и културен институт.
На 1 ноември, в Деня на народните будители и в присъствието на много гости - колеги, съмишленици и граждани се състоя юбилейното тържество, посветено на 50 годишнината. Дейността и инициативите на Регионална библиотека през 2009 г. бяха подчинени на половинвековния юбилей. Други приоритети и стратегическите цели :
1. Информационно обезпечаване на потребителитe, което гарантира възможно най-широк спектър информация във всички области на знанието.
2. Библиотеката – център за формиране на информационна грамотност и информационна компетентност на потребителите. Създаване на умения да се борави с традиционните и съвременни източници на информация.
3. Библиотеката - предпочитано място за популяризиране на нова продукция от краеведската издателска дейност и всичко, свързано с края, ефективна събирателска и изследователска дейност, поддържане на добри професионални контакти с краеведите; подпомагане на дейността на клубовете по краезнание в училищата и иницииране на съвместни изяви.
4. Повишаване квалификацията на персонала, включително и на библиотекарите от мрежата от читалищни библиотеки и оптимизация на технологичните процеси.
 
 
 
 
І. ФОРМИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА
 
Основни принципи при формиране не библиотечните колекции:
Ø      Актуалност.
Ø      Максимално удовлетворяване на читателските потребности.
Ø      Последователност при комплектуване на справочни и многотомни издания.
Ø      Балансирано комплектуване на книжни и нетрадиционни носители.
Ø      Създаване на релевантни фондове, пълноценно обслужващи образователния, научноизследователския и културния процес.
 
 
 
1.      Комплектуване и обработка
 
Общ брой комплектувани библиотечни единици - 3151
В края на 2009 г. библиотечният фонд наброява 238413 т.
библиотечни документи.
Отчисления – 1045 библ. документи.
           
Разпределение на набавените библ. документи по:
 
 
ВИД   НА ИЗДАНИЯТА
 
Книги
2783
Периодични   изд.
 250
Нотни изд.
      11
Графични издания
   4
Други (CD, DVD)
     101
Карти
2
 
ЕЗИК НА ИЗДАНИЯТА
 
Български
3080
Английски
      3
Немски
      8
Френски
      -
Руски
      40
Други
      20
 
 
 
 
 
СЪДЪРЖАНИЕ
 
            Отдел по УДК
 Брой
0 Общ отдел
86
1 Философия
126
2 Религия. Атеизъм
11
3 Обществено-полит. науки
367
5 Математика. Естествени науки
33
61 Медицина
41
62 Техника.64-69 Промишленост
76
63 Селско стопанство
45
7 Изкуство
129
793-799 Спорт
15
80 Езикознание
27
82-89 Литературознание
36
9 История. Биографии
162
91 География. Пътешествия
14
БСЧ Художествена литература
1667
Д 0-9 Детска отраслева литература
51
Д Детска художествена лит.
265
 
Източници на комплектуване: закупени от книжарници и книжни борси – 2123 т.; дарения – 1028 т.
Изключително полезна се оказва обратната връзка между обслужващите звена и комплектуването. Подаваните откази създават представа за реалната картина на читателските търсения и празнотите в библиотечните колекции. Екземплярността е все още ниска, но се компенсира с притежаването на единични документи, за които е въведен режим на ползване в Читалня.
През отчетната година библиотекарите в отдела полагаха усилия за запазването на доброто ниво на библиотечно-библиографските процеси. Редовно се преглеждат източниците на библиографска информация, в това число и Интернет - електронно търсене в Серия 1 на НБ, издателски сайтове и on-line каталози. Поддържат се необходимите картотеки - на докомплектуването, на новите постъпления, на заявките и на отказите. Новопостъпилите библиотечни документи получават своевременна аналитико-синтетична и техническа обработка. Своевременно изработване на необходимите документи (Актове и Свидетелства за дарения) за библиотечни документи, постъпващи в библиотеката без съпроводителен документ.
През 2009 г. не бе достигнат заложеният ръст на комплектуване поради факта, че книжната продукция значително поскъпна и не се реализира проектът „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.
Документацията в отдела се води редовно и прецизно.
 
 
2. Каталози
 
Работата в отдел Каталози имаше два основни акцента - изготвяне на библиографски описания на новите постъпления и отразяването им в електронната база данни и поддържане в електронен вид на индивидуалната и обща регистрация на БФ.
 
 
3. Книгохранение
 
Редовно се подреждат новите постъпления в Основния фонд в локалното книгохранилище. Изпълнени са 456 читателски заявки от него. Ретроконверсията на библиотечните документи от Основен фонд е извършена до форматна сигнатура 17126 (включително), включваща изготвяне на карта на книгата, вторичен подбор, библиотечна обработка, сверка с каталог и инвентарни книги, отразяване в БД.
Изпълнение на годишните санитарно-хигиенни мероприятия по опазване на фонд “Редки и ценни издания”.
 
 
ІІ. ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ
           
 
1.      Обслужване на читатели до 14-годишна възраст
          Читатели 637
Посещения 5333
            Заети библиотечни документи 9894
            Обхватност 18,17 %
            Посещаемост 8,37
            Читаемост 15,53
            Книгоосигуреност 0,58
            Обращаемост 0,24
И през 2009 година продължи тенденцията библиотеката да се връща към традиционната си функция като място, където потребителите могат да намерят и заемат търсените книги, както в помощ на образованието, така и новите хитови заглавия за свободното време. Оборудваните компютърни кабинети с интернет в училищата и наличието на домашни компютри за извличане на информация по различни теми, рефлектира върху информационните функции на библиотеката. Все по-рядко и по-малко читателите прибягват до издирване на информация в библиотеката, броят на справките драстично намалява – от 299 за 2008 г. на 124 за 2009 г. Посещенията в Читалня са се запазили, но повечето потребители преглеждат детските периодични издания и детските енциклопедии в свободното си време за развлечение и за своето хоби или когато изискването на учителите източникът на информация да бъде от книжен носител. Най-често учениците търсят допълнителни материали по история (29%), по литература (24%), по биология (15%), по география (13%) и т. н. 
 От своя страна намалелият брой справки в читалня има положителен резултат върху регистрираните читатели - много рядко библиотеката се ползва с еднократна регистрация. От общо регистрираните 637 читатели за 2009 г. само 5 са с библиотечен билет за еднократно ползване. За по-големия брой читатели 637 спрямо 541 за 2008 г. спомага вече утвърдената и успешно действаща инициатива „Месец на моето училище в библиотеката”. Това, че вече за трета поредна година инициативата функционира и приобщава ученици и учители от всички основни училища към книгата и библиотеката, оказва влияние върху обхватността на читателите до 14 годишна възраст – ако през 2008 г. тя беше 16,42%, за 2009 г. тя вече е 18.37% и се доближава до норматива около 20% обхватност.
Въпреки по-голямата обхватност забелязваме незначително намаляване на заетите библиотечни документи, посещенията, посещаемостта, читаемостта и обръщаемостта на фонда. Заетите библиотечни документи са 9894, с около 1000 по-малко от 2008 г., ползваните в Читалня са 939, с около 400 по-малко или 9,5% от общо заетите материали. Съотношението на заетата детска отраслова литература към детска художествена 19,36% към 80,63%, като най-голям интерес децата проявяват към отдел 5 Естествени науки – 26,5%, следват материалите от общ характер отдел 0 - 17%, 93/99 История – 15,2%, 3 Обществени науки (различните учебни помагала и сборници) – 14,6%, 91 География – 5,7%, 61 Медицина – 4,4% и т. н.
Комплектуването на нова литература и други библиотечни документи за Детски отдел се осъществява съвместно с отдел Комплектуване и обработка, съобразно читателските търсения и интереси и промените в учебните програми. След проучване на каталози за детска литература и местните книжни борси, новонабавените библиотечни документи са 370, детска отраслова – 84, детска художествена - 286. Книгоосигуреността бележи спад от 0,70 на 0,58 книга на читател, което е крайно недостатъчно при норматив 5 – 6 книги на читател. Беше изготвен списък на литература с около 350 заглавия по проекта „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, който за съжаление не се осъществи.
Фондът на отдела наброява 40868 тома, детска отраслова 6381 (15,6%), детска художествена 34487 (84,4%). Периодичните издания са 158, графичните - 4 и CD – 3. Отчислените библиотечни документи са 816, детска отраслова – 50, детска художествена – 766. Големият брой на отчислените библиотечни документи се дължи на направения вторичен подбор, съобразно Наредбата за запазване на библиотечните фондове. Вторичен подбор, основно почистване и пренареждане бе направен на цялата детска художествена литература. 
През 2009 година в ДО са получавани 16 заглавия периодични издания, 15 по абонамент и сп. „Другарче” дарение, като 4 са с траен срок на съхранение. В голямата си част периодичните издания са за предучилищна и начална степен на образование и са за развлечение на децата в свободното си време. 6 са с общ характер, педагогика и математика, които подпомагат обучението по различни предмети и се разработват аналитично.
 Библиотечният фонд се поддържа, подрежда и пренарежда според Схемата за нареждане, възрастовите особености на читателите-деца или актуалните търсения на нашумели, хитови заглавия и поредици.
С цел опазване и събиране на библиотечния фонд и приучване на читателите-деца да спазват правилата на библиотеката, са изпратени 128 съобщения до закъснели читатели, като средната събираемост е около 60% на просрочената литература.
 
2. Обслужване на читатели  над 14-годишна възраст
 
Обслужването на читатели над 14-годишна възраст се осъществява в отделите: Заемна за възрастни, Специализирана читалня, Читалня "Периодика", Краезнание, отдел "Технически науки" и отдел "Изкуство". Наблюдава се стабилизация в броя на регистрираните читатели в отделите за възрастни, въпреки демографския срив, и възможностите за информация чрез Интернет в извънбиблиотечна среда и др. Увеличен е броят на посещенията и заетите библиотечни документи.
     Преобладаващият брой от обслужените читатели са студенти, ученици от горната степен, специалисти и пенсионери. Анализът на техните образователни и самообразователни потребности и търсения определя качеството и количеството на комплектуваната литература. Стремежът на библиотечните специалисти е да предлагат релевантни библиотечни колекции и да ги популяризират сред читателите.
В краеведската дейност акцентът беше насочен към подпомагане на издирвателската и събирателската дейност на краеведите, клубовете по краезнание в училищата популяризиране на новите постъпления във фондовете на отдел „Краезнание”.
В обслужването на възрастните читатели специално внимание се отделя на своевременното информиране за заглавия, заети в момента на търсене или комплектувани по читателски заявки. Формите на комуникация с читателите са от телефонни обаждания и SMS до периодично информиране чрез местните медии – радио-център, кабелни телевизии и печат. В постоянните рубрики „Избрахме за вас” различните отдели популяризират новите попълнения във фонда.
    
 
ІІІ. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Задоволяването на информационните нужди на потребителите се осъществява чрез предлагане на традиционни и електронни методи за издирване и предоставяне на информация. Стремежът в справочно-библиографското обслужване бе към подбиране на релевантни източници, включване на онлайн ресурси при обслужването и намиране на нови, съвременни решения в информационното осигуряване. Извършени са 2385 устни и 26 писмени справки. За подпомагане на учебния процес на читателите от горна училищна възраст се разработиха препоръчителни списъци по определени учебни дисциплини.
 
Библиографски указатели в традиционен и електронен формат:
Ø      „70 години от рождението на Биньо Иванов”.
Ø      „Череша”, съвместно с Институт по земеделие.
Препоръчителни библиографски списъци:
Ø      Кина Къдрева
Ø      Мадлен Алгафари
Ø      Александър Пушкин
Ø      Йордан Радичков
Вестник „Библиотека” по случай 50 годишнината на РБ „Ем. Попдимитров”
 
 


 
ІV. КУЛТУРНО-МАСОВИ НАЧИНАНИЯ
 
Работата и всички масови прояви през отчетната година бяха посветени на 50 години Регионална библиотека, 55 години Детски отдел и 30 години отдел „Изкуство”. Инициативите „Месец на моето училище в библиотеката” и „Виртуална библиотека” подпомагат работата на ДО за приобщаване на децата към книгата, четенето и детската библиотека. Чрез различни, интересни и забавни форми на работа, учениците с помощта на техните учители от основните училища в гр. Кюстендил се запознават с богатото литературно наследство на детски творци и с литература   по различни теми и области. Бяха проведени редица библиотечни уроци с цел запознаване основните правила и задължения на всеки читател на библиотеката и запознаване с информационните възможности на отдела, автоматизираната библиотечна система и придобиване на навици и умения за издирване на информация.
Организирани и проведени в Детския отдел бяха 16 библиотечни урока – запознаване с библиотеката и начина на подреждане на книгите за тези, които за първи път посещават отдела, 2 занимания бяха посветени на традиционната и виртуалната библиотека за тези, които посещават организирано поне веднъж отдела. Голям интерес предизвика сред читателите-деца от почти всички училища анкетата за „Любим детски роман” от „Голямото четене” и обявяването през м. март на „Пипи Дългото Чорапче” за любим роман на кюстендилските деца. Презентация за „Пипи Дългото Чорапче” и нейната авторка Астрид Линдгрен, маратон на четене на „Пипи”, рисунки върху любимия роман бяха представени в 7 литературни урока.
Учебните часове, придружени с ББЗ бяха проведени и в отдел „Изкуство”:
- “Отдел “Изкуство” в помощ на обучението по музика и изобразително изкуство” – с ученици от ІІ-ри клас на ІІ ОУ;
- “Видовете изкуства. Съчетаване на изкуствата” – ученици от ІІІ клас на V-то ОУ;
- “На гости в отдел “Изкуство”. Слушане на детски песни и приказки от фоноотеката на отдела – сборна група от ОДЗ “Райна Цанева”;
 
Месец на моето училище в библиотеката
 Януари, месецът на ОУ „Христо Ботев”  - презентация за живота и творчеството на Георги Атанасов, първомайстор на детската илюстрация. Участие на деца със собствени илюстрации.
Февруари, месецът на ОУ „Ильо Войвода” - презентация на тема „Детските романи на Ерих Кестнер”, послучай 110 години от неговото рождение.
Март, месец на ОУ „Проф. Марин Дринов” - След проучване и издирване на материали за Димитър Пешев учениците от шестите класове изготвиха и представиха в ДО свои книжки, посветени на спасителя на българските евреи.
Май, месец на ОУ „Даскал Димитри” -  третокласниците илюстрираха приказката „Хитрана” на Асен Разцветников и направиха своя нетрадиционна детска книжка, която подариха на ДО.
Ноември, месец  на НУ „Св. Климент Охридски” бе подготвена и представена творческа работилница „Да се забавляваме и учим докато играем”, посветена на 80 години от рождението на Йордан Радичков. След презентацията за живота и творчеството на автора, учениците от третите класове в различни работни ателиета по занимателен и забавен начин представиха жабешките и врабешките истории на героите на самобитния Радичков.
Декември, месец на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - посветен на коледните и новогодишните празници. След презентацията „Какво си подаряват хората по света за Коледа” в три творчески работилници с интересни и забавни кръстословици, игрословици и пъзели, учениците от началните класове показаха своите знания за традициите и обичаите за коледните празници.
 
Седмица на детската книга и изкуствата за деца
21 – 24 април 2009 година - ДО и нашите читатели-деца от почти всички училища в гр. Кюстендил се присъединихме към Общонационалния маратон на четенето. Детските празници стартираха с детско утро, посветено на 210 години от рождението на Пушкин – деца началния курс от ОУ „Паисий Хилендарски” четоха незабравимата приказка за рибаря и златната рибка в превод и оригинал, а ученици от средния курс представиха някои от вечните стихотворения на гениалния Пушкин в оригинал. 22 април бе посветен на Деня на Земята – бяха засадени декоративни храсти за оформяне на градинката пред ДО. Ученици от ОУ „Проф. Марин Дринов” издириха и четоха материали за природните забележителности в нашия край. 23 април – Световния ден на книгата и авторското право бе посветен на 55-годишнината на ДО и бе направен един истински маратон на четенето на открито, чийто старт даде местният творец Давид Алфандари с четене на свои творби. След това се включиха поетапно 55 деца от различни училища – те четоха любими свои произведения от различни автори, а също така и свои творби. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” четоха пренаписаната от свои по-големи съученици „История славянобългарска” Гост за Седмицата на детската книга на читателите в град Кюстендил бе детската писателка Кина Къдрева. Незабравима ще остане срещата на авторката с нейните хвърчащи приказки с учениците от вторите класове класове на ОУ „Даскал Димитри”.
 
Виртуална библиотека
Презентациите, изготвени за различни детски творци по повод на кръгли годишнини, празници и обичаи освен при представянето в месеца на съответното училище, бяха изпратени по ел. поща и на всички училища от града.
 
Представяне на книги и библиографски указатели
–Био-библиографски указател „70 години от рождението на Биньо Иванов”;
– Библиографски указател „Череша”, съвместно с Институт по земеделие;
 
- Антоанета Богоева - „Тучница” и „Острови в съня”;
- Мадлен Алгафари - среща–разговор и представяне на книгите й „Вяра имам”, “Мира нямам” и “Всички можем да летим”;
- Поетична вечер “Вино и любов” с Дамско поетично студио “Веса Паспалеева”;
- Аврам Агов и книгите му: „Страната на утринната свежест” и „Самсунг пътят на трите звезди”;
- по проект за трансграничен междукултурен обмен, спечелен от Библиотека – Делчево  бяха представени кюстендилски и автори от Делчево;
            - 100 години от рождението на Вапцаров. Гости на кюстендилската културна публика бяха Катя Зографова - главен уредник на къща музей "Н. Вапцаров" София, Румен Стоянов - автор на книгата "Чака ме светът" и издателят Иван Николов от издателство "Св. Климент Охридски". Бяха представени юбилейни издания, появили се през 2009 г. - "Моторни песни" - фототип 1940 г., Стихотворения за деца, двуезични издания на Вапцаровата поезия.
 
 
Изложби
- “130 години Гимназия “Неофит Рилски” – образователни и културни приноси”
- 4 изложби „Детско творчество” с около 50 свои творби – илюстрации на любими герои, илюстрации върху „Пипи Дългото Чорапче”, върху приказките на Кина Къдрева и детската книжка „Хитрана”.
- „Овощарството в Кюстендилския край”. - в рамките на традиционните Празници на плодородието;
- краеведа Милан Керелски на 90 години;
- изложба на картички и рисунки, посветени на пролетта, изработени от ученици от ІІ, ІІІ и VІІ клас на ІІ ОУ “Д. Димитри” с ръководители Румяна Рапатинска и Росица Кузева;
- изложба живопис на художничката Бианка Ненова по повод нейният 60-годишен юбиле;
Със свои акварели, графики, рисунки и гоблени в залата на отдел „Изкуство” гостуваха кюстендилските творци: Александър Янакиев, Бисер Лапев, Десислава Георгиева, Виктория Георгиева, Десислава Анакиева, Бианка Ненова.
 
            Концерти:
- Клавирен концерт на ученици от ПМГ и НУ “Св. Кл. Охридски”, с музикален педагог Красимира Матуска;
-   “Камерен концерт” – цигулки: Кирил Бачев и Калина Чавдарова, с           музикален педагог Роза Мирчева
        
По различни теми, събития и годишнини от културния календар са подготвени 57 тематични витрини530 изложени библиотечни материали със своите послания и художествено оформление. с около
 
 
V. АВТОМАТИЗИРАНИ
БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
 
Редовно се актуализират представените в on-line режим 3 бази: "Електронен каталог", картотека "Краезнание" и аналитична картотека на Детски отдел. В рубриката „Издания” на сайта на библиотеката бе представена електронната версия на библиографски  указатели „70 години Биньо Иванов” и „Череша”.
Всички библиотечно-библиографски процеси в Регионална библиотека са автоматизирани. Всички бази от данни (БД), създавани и поддържани в отделите на библиотеката, вече имат достатъчно голям брой записи, които разкриват най-актуалната и най-представителната част от фондовете.
 Компютърната мрежа включва – 2 сървъра, 30 компютърни конфигурации с постоянен Интернет достъп, свързани в локална мрежа в т. ч. и с отдалечен достъп.
 
VІ. БИБЛИОТЕЧНА КООРДИНАЦИЯ
 
През 2009 г. дейността на Регионалната библиотека бе насочена към създаване на регулярност в професионалните контакти с читалищните и училищните библиотеки в областта.
 
  1. Индивидуални и групови консултации във връзка с подготовката и отчитането на проекта „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.
  2. Регионални срещи на библиотекарите от областта.
  3. Посещение на място в читалищни библиотеки: Дупница, Баланово, Сапарева баня, Бобошево, Шишковци, Жиленци, Невестино, Рила.
  4. Отбелязване на 11 май - Деня на библиотекаря с колегията от областта.
 
 
 
 
VІ. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
            Библиотеката взе участие в националните кампании „Четяща България” – „Маратон на четенето” и „Национална библиотечна седмица”.
Участия в проекти:
1.      „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност" на Министерство на културата.
2.      „Глобални библиотеки”.
3.      Партньори по българо-македонски проект трансграничен междукултурен обмен.
 
 
 
 
ДИРЕКТОР: С. Пейчева
 
  
ОСНОВНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
 
№ по
ред
 
ПОКАЗАТЕЛИ
Единица
мярка
План
2009
 
Отчет
2009
1
2
3
4
5
1.       
Библиотечен фонд (достигнат обем)
регистр.
единици
240 307
238 413
 
Набавени и регистрирани библиотечни документи
регистр.
единици
4 000
3 151
 
Отчислени библиотечни документи
регистр.
единици
1 000
1 045
 
Текущо получавани (абонирани) периодични издания
заглавия
 
175
175
2.       
Регистрирани читатели
брой
2 800
2 869
          под 14 години
брой
600
583
          над 14 години
брой
2 200
2 286
3.       
Посещения
брой
41 000
42 820
          от тях: в читалните
брой
25 000
27 799
4.       
Заети библиотечни документи
брой
58 000
69 919
   от читатели под 14 години
брой
11 000
9 894
   от читатели над 14 години
брой
47 000
57 025
   от тях: в читалните
брой
15 500
16 000
5.       
Междубиблиотечно заемане
брой
10
13
       получени библиотечни
       документи
брой
10
11
       изпратени библиотечни
       документи      
брой
-
2
6.       
Изпълнени библиографски справки
брой
2 900
2 396
   от тях: устни
брой
2 865
2 385
               писмени
брой
35
26
7.       
Организирани масови начинания
брой
70
79
8.       
Щатен персонал
брой
26
26
9.       
Бюджет
лв.
308 646
277 964
10.  
Читаемост
 
 
23,3
11.  
Посещаемост
 
 
14,9
12.  
Обращаемост
 
 
0,28
 
 
                                                                      


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил