Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеОтчет 2010 г.

О Т Ч Е Т
 
2010
 
 
През 2010 г. Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил, като обществена библиотека продължи да изпълнява ключовата си роля в събирането, организирането и разпространението на информация и да предлага адекватни на потребностите на местната общност информационни услуги.
Водеща цел в дейността на библиотеката беше формиране на навици за четене и насърчаване на четенето, създаване на информационна компетентност, предлагайки информационни ресурси и материали в традиционен и електронен формат.
 
 
І. ФОРМИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА
 
            През 2010 г. формирането на библиотечните колекции беше затруднено от глобалната финансова криза. Не е постигнат предварително планираният ръст на комплектуване на библиотечни документи - книги и продължаващи издания, поради липса на достатъчно финансови средства. Това наложи прилагане на гъвкави механизми при подбора и покупката на заглавия - ограничаване на броя, издирване на електронни аналози на някои заглавия и др. Въпреки затрудненията се опитвахме да прилагаме следните основните принципи при формиране не библиотечните колекции:
Ø Актуалност.
Ø Последователност при комплектуване на справочни и многотомни издания.
Ø Балансирано комплектуване на книжни и нетрадиционни носители.
Ø Създаване на релевантни фондове, пълноценно обслужващи образователния, научноизследователския и културния процес.
 
1.      Комплектуване и обработка
 
Общ брой комплектувани библиотечни единици - 1926
В края на 2010 г. библиотечният фонд наброява 239 352 т.
библиотечни документи.
Отчисления – 987 библ. документи.
Разпределение на набавените библ. документи по:
ВИД   НА ИЗДАНИЯТА
 
Книги
1691
Периодични   изд.
185
Нотни изд.
     15
Графични издания
10
Други (CD, DVD)
25    
Карти
0
ЕЗИК НА ИЗДАНИЯТА
 
Български
    1890
Английски
        10
Немски
          3
Френски
        14
Руски
          3
Други
         6
 
СЪДЪРЖАНИЕ
 
            Отдел по УДК
 Брой
0 Общ отдел
31
1 Философия
59
2 Религия. Атеизъм
14
3 Обществено-полит. науки
250
5 Математика. Естествени науки
27
61 Медицина
46
62 Техника.64-69 Промишленост
46
63 Селско стопанство
3
7   Изкуство
90
793-799 Спорт
12
80   Езикознание
25
82-89   Литературознание
34
9   История. Биографии
97
91   География. Пътешествия
13
БСЧ     Художествена литература
885
Д 0-9 Детска отраслева литература
47
Д Детска художествена лит.
247
 
Източници на комплектуване закупени от книжарници и книжни борси – 1308 т.; дарения – 408 т.
Водещи принципи при комплектуването бяха оперативност, актуалност и строг подбор при избора на заглавия. Изключително полезна се оказва обратната връзка между обслужващите звена и комплектуването. Подаваните откази създават представа за реалната картина на читателските търсения и празнотите в библиотечните колекции. Екземплярността е все още ниска, но се компенсира с притежаването на единични документи, за които е въведен режим на ползване в Читалня.
През отчетната година библиотекарите в отдела полагаха усилия за запазването на доброто ниво на библиотечно-библиографските процеси. Редовно се преглеждат източниците на библиографска информация, в това число и Интернет - електронно търсене в Серия 1 на НБ, издателски сайтове и on-line каталози. Поддържат се необходимите картотеки - на докомплектуването, на новите постъпления, на заявките и на отказите. Новопостъпилите библиотечни документи получават своевременна аналитико-синтетична и техническа обработка. Своевременно изработване на необходимите документи (Актове и Свидетелства за дарения) за библиотечни документи, постъпващи в библиотеката без съпроводителен документ.
 
2. Каталози
 
Работата в отдел Каталози имаше два основни акцента - изготвяне на библиографски описания на новите постъпления и отразяването им в електронната база данни и поддържане в електронен вид на индивидуалната и обща регистрация на БФ.
 
3. Книгохранение
 
Редовно се подреждат новите постъпления в Основния фонд в локалното книгохранилище. Изпълнени са 488 читателски заявки от него. Извършен е вторичен подбор в Основния фонд в частта му 17 000 - 14 000. Изготвени са карти на книгите и библиотечните документи са отразени в електронната база данни. Извършени са санитарно-хигиенни мероприятия в Книгохранилището с цел оптимизиране на неговата функционалност.
Изпълнени са 15 читателски заявки от фонд “Редки и ценни издания”. 
 
 
 
ІІ. ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ
 
 
1.      Обслужване на читатели до 14 годишна възраст
 
 
СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
 

Показатели
План 2010
Отчет 2010
Отчет 2009
1
Читатели
630
643
637
 
Годишна регистрация
620
642
632
 
ББ – еднократна такса
10
1
5
 
Читатели до 14 години
580
588
579
 
Читатели над 14 години
50
55
58
 
Ученици среден етап
235
238
213
 
Ученици начален етап
345
350
366
 
Ученици горен етап
25
21
21
 
Студенти
5
1
2
 
Учители
15
11
15
 
Други
5
11
8
 
Мъже
280
215
218
 
Жени
350
428
419
 
От други отдели
30
27
23
2
Посещения
5300
5379
5333
 
В читалня
750
741
760
 
В заемна
4550
4638
4573
3
Заети библиотечни документи
10300
9870
9894
 
В читалня
1000
1003
939
 
В заемна
9300
8867
8955
 
Книги
9870
9363
9526
 
Периодични издания
400
469
338
 
Мултимедии
20
36
17
 
Графични издания
10
2
13
 
На български език
10170
9770
9758
 
На други езици
130
100
136
 
Детска отраслова литература
2000
1813
1916
 
Детска художествена литература
8300
8057
7978
4
Справки
130
105
124
5
Новонабавена литература
500
279
370
 
Детска отраслова литература
100
 
84
 
Детска худ. литература
400
 
286
6
Библиотечен фонд ДО
41000
40546
40868
 
Детска отраслова литература
6400
 
6381
 
Детска художествена литература
34600
 
34487
 
Книги
 
40376
40703
 
Периодични издания
 
163
158
 
Графични издания
 
4
4
 
CD
 
3
3
 
Отчислени
500
771
816
 
Детска отраслова литература
100
10
50
 
Детска художествена литература
400
761
766
7
Потенциални читатели
3506
3437
 
8
Обхватност
20%
18,71%
18,17%
9
Посещаемост
10
8,37
8,37
10
Читаемост
20
15,35
15,53
11
Обръщаемост
 
0,24
0,24
12
Книгоосигуреност
5-6/чит.
0,43
0,58
13
Масови начинания
55
70
60
14
Записи в AOS
600
617
544

 
Инициативата „Месец на моето училище”, различните нови и забавни форми на работа за приобщаване на детето към книгата, четенето и реклама на библиотеката, дават своите добри резултати. Регистрираните читатели за 2010 г. са 643 спрямо 637 за 2009 г., като от еднократна регистрация се е възползвал само един читател. Оттук бележим и малък ръст в обхватността на деца и ученици до 14 г. към библиотеката – 18,17% за 2009 г. към 18,71% за 2010 г. до постигане на 20% обхватност. От общо регистрираните читатели в ДО 91,45% са читателите до 14 г. и 8,55% над 14 г., като това са предимно ученици от горна степен на образование. По-активни читатели са момичетата (66,6%) и учениците от начална степен на образование (54,4%)
            Продължава тенденцията от няколко години потребителите да прибягват до услугите на библиотеката за заемане на библиотечни документи за дома и все по-рядко като читалня. Оборудваните компютърни кабинети с интернет в училищата и наличието на домашни компютри в почти всяко семейство се отразява негативно върху информационните функции на библиотеката. Читателите ползват читалня предимно за преглед на развлекателните детски списания и детски енциклопедии и все по-рядко за търсене на информация по същество и в помощ на образователния процес и оттук намалелия брой на посещенията в читалня и броя на справките - от 124 за 2009 г. на 105 за 2010 г. Най-често учениците търсят допълнителни материали по история (38,4%), по литература (17,14%), от областта на естествените науки и биологията (14,3%), по география (13,3%), отдел 3 - предимно учебни помагала и пособия и в. „Рикчо” и „Рики кандидатгимназист” (6,7%) и т. н. 
            Заетите библиотечни документи за 2010 г. са 9870 или с 24 по-малко от 2009 г. От тях 10,16% са в Читалня и 89,84% в Заемна за дома. В основната си част заетите са книги (94,36%), 4,75% периодични издания и 0,36% от интернет. Все по-малко читатели (1,01%) ползват литература на чужди езици. Съотношението на заетата детска отраслова към детска художествена литература е 18,37% към 81,63%. От заетити 1980 тома научно-популярна литература най-голям е делът на отдел 5 Естествени науки (24,34%), следва 0 Общ отдел (22,68%), отдел 3 Обществени науки (17,53%), отдел 9 История (10,91%), отдел 91 География (6,01%) и др. Най-малък е делът на литературата от областта на изкуството (1,21%), спорта (1,31%) и техниката (1,72%).
           
1.1.Комплектуване, формиране и опазване на фондовете. Автоматизация
 
След проучване на каталози за детска литература, местните книжни борси и интернет и съобразно читателските търсения и интереси, новонабавените библиотечни документи са 279, детска отраслова – 84, детска художествена - 286. Показателят Книгоосигуреност и през 2010 г. има спад - от 0,58 книга на о,43 тома на читател при норматив 5 – 6 книги на читател.
Фондът на отдела наброява 40546 тома, детска отраслова 6381 (15,6%), детска художествена 34487 (84,4%). Периодичните издания са 163, графичните - 4 и CD – 3. Отчислените библиотечни документи са 771, детска отраслова – 10, детска художествена – 761. литература. 
През 2010 година в Детски отдел са получавани общо 13 детски вестници и списания, спрямо 16 за 2009 г. Абонираните нови заглавия са „АЗ съм българче” и „Хана Монтана”.
Библиотечният фонд се поддържа, подрежда и пренарежда според Схемата за нареждане, възрастовите особености на читателите-деца или актуалните търсения на нашумели, хитови заглавия и поредици. Поради лошото физическо състояние на книжките за читателите от начална степен на образование, бе направен вторичен подбор на този фонд в частта си приказки голям формат, които са в процес на подготовка за отчисление.
Поддържат се в електронен формат картотека „Аналитично описание на статии” и регистрационна читателска картотека
 
 
2. Обслужване на читатели  над 14-годишна възраст
 
            Обслужването на читатели над 14-годишна възраст се осъществява в отделите: Заемна за възрастни, Специализирана читалня, Читалня “Периодика”, Краезнание, отдел “Технически науки” и отдел “Изкуство”. През отчетната година са реализирани общо 40441 посещения, като 22965 от тях са в читалните. Заетите библиотечни документи са 68027. Наблюдава се стабилизация в броя на регистрираните читатели в отделите за възрастни, в сравнение с 2009 г., въпреки демографския срив, и възможностите за информация чрез Интернет в извънбиблиотечна среда и др. Увеличен е броят на посещенията и заетите библиотечни документи.
Преобладаващият брой от обслужените читатели са студенти, ученици от горната степен, специалисти и пенсионери.
В обслужването на възрастните читатели специално внимание се отделя на своевременното информиране за заглавия, заети в момента на търсене или комплектувани по читателски заявки. Формите на комуникация с читателите са от телефонни обаждания и SMS до периодично информиране чрез местните медии – радио-център, кабелни телевизии и печат. В постоянните рубрики „Избрахме за вас” различните отдели популяризират новите попълнения във фонда.
В краеведската дейност акцентът беше насочен към подпомагане на издирвателската и събирателската дейност на краеведите, клубовете по краезнание в училищата популяризиране на новите постъпления във фондовете на отдел „Краезнание”.
            През годината в отдел „Изкуство” са направени 2040 минути презаписи от фонотеката по заявка на читатели. За озвучаване на дейности, свързани с мероприятия на библиотеката и нейните отдели – 180 мин. презаписи.
По линия на междубиблиотечно заемане са извършени 19 поръчки – 15 предоставени за ползване от фондовете на библиотеката и 4 ползвани от други библиотеки.
 
ІІІ. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
 
Задоволяването на информационните нужди на потребителите се осъществява чрез предлагане на традиционни и електронни методи за издирване и предоставяне на информация. Стремежът в справочно-библиографското обслужване бе към подбиране на релевантни източници, включване на онлайн ресурси при обслужването и намиране на нови, съвременни решения в информационното осигуряване. Извършени са 2074 устни и 21 писмени справки. За подпомагане на учебния процес на читателите от горна училищна възраст се разработиха препоръчителни списъци по определени учебни дисциплини.
Изготвени бяха следните препоръчителни библиографии:
·         Мая Дългъчева
·         Валери Петров
·         Леда Милева
·         Станислав Стратиев
·         Чичо Стоян
·         Ханс Кристиан Андерсен
 
ІV. КУЛТУРНО-МАСОВИ НАЧИНАНИЯ
 
Представяне на книги
 
Януари
 
Представяне на издателство „Жанет 45” и книгата на Свобода Бъчварова „По особено мъчителен начин” – с участието на Божана Апостолова.
 
Февруари
Цветанка Ризова „на четири очи” с кюстендилската публика.
 
Март
Веса Паспалеева – поетесата на българските деца – с участието на дъщерята на поетесата Тамара Паспалеева.
Комикс-сцената в Швейцария и Германия – гостува библиотеката на Гьоте институт
 
Април
Представяне на книгата „Шакона Пасион” с участието на автора Маргарит Абаджиев.
 
Май
„Портрети от стария албум” – с участието на авторката Тамара Паспалеева.
Юни
„От Рождество до Възкресение” – Ана-Мария Кръстева и Любен Лачански.
Ноември
125 години от рождението на Емануил Попдимитров – посещение на родното му място и Културния дом Босилеград.
 
Месец на моето училище в библиотеката
 
Месеците януари и февруарибяха посветени на 100 годишнината от рождението на Веса Паспалеева. Проведоха се няколко мероприятия с различни училища, посветени на нейното творчество. Ученици и учители от ОУ „Проф. Марин Дринов”, ОУ „Христо Ботев” и ОУ „Ильо Войвода” представиха чрез интересни и нетрадиционни форми многообразното й творчество – драматизации, презентации,среща с дъщеря й Тамара Паспалеева.
 
В месец януари, месец на ОУ „Христо Ботев”
·         представяне на автора на гатанки Васил Гьошев ;
·         празници и обичаи през януари.
 
 
Февруари, бе месецът на ОУ „Ильо Войвода”
·         3 урока за запознаване с учебните помагала и пособия в помощ на обучението по БЕЛ.
 
Март – месецът на ОУ „Проф. Марин Дринов”
·         Първа екскурзия в библиотеката” – с предучилищните групи и първокласниците за запознаване с детските книжки и детската библиотека.
·         „Как са подредени книгите в библиотеката – да открием сами...” с второкласници
 
Месец април, месецът на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” съвпада с традиционната Седмица на детската книга и изкуствата за деца.
 
Месец май, месецът на ОУ „Даскал Димитри” на кюстендилските деца гостува детският писател Виктор Самуилов
 
През месец ноември, месецът на НУ „Св. Климент Охридски”
·         „Джани Родари – вълшебникът на словото” презентация и забавни игри – по повод 90 години от рождението му.
 
В месец декември, месецът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” заедно с учениците от началния етап представихме Константин Константинов (120 години от рождението) и неговите приказки, посветени на Бъдни вечер и Коледа. Всяко дете получи занимателна брошурка за живота и творчеството на автора.
 


Седмица на детската книга и изкуствата за деца - 19 – 23 април 2010
 
·         Драматизация „Весели случки” по разкази на Станислав Стратиев, с третокласниците от ОУ „Св. Паисий Хилендарски” и презентация за живота и творчеството на автора. 
·         Среща с детската писателка Мая Дългъчева и нейните „Пъстри приказалки” - ЦДГ „1 юни” и ОУ „Св. Паисий Хилендарски”
·          Литературната творческа работилница „Знам ги наизуст” по повод 145 г. от рождението на Чичо Стоян - ОУ „Св. св. Кирил и Методий
·         «Пет приказки – пет бисерчета» ОУ «Даскал Димитри» - литературна творческа работилница по повод 90 години от рождението на Валери Петров.
·         На 23 април 2010 – Световен ден на книгата и авторското право ученици от всички училища в града се включиха в Маратон на четенето, проведен на «открит микрофон» пред РБ «Емануил Попдимитров».
Виртуална библиотека
Изготвени са 8 презентации за различни детски творци по повод на кръгли годишнини. Те бяха представени в месеца на съответното училище при честването на авторите и изпратени по ел. пощата на всички основни училища в града.
 
 
Изложби
·         Изложба-живопис на художника Бисер Лапев – м. февруари 2010 год.
·         Изложба-живопис „Единадесет мига от Париж” на художника Здравко Анев – м. октомври-ноември 2010 год.   
         
 
Концерти:
·         „Чуйте моето пиано, чуйте моята цигулка!...” – инструментален концерт на ученици. Музикални педагози Красимира Матуска и Роза Мирчева
·         „Пожелахте да видите” - 7 броя видеопрожекции от видеотеката на отдела по читателски заявки и по предложения на отдел „Изкуство”.
 
Проведени 20 библиотечни урока в различни отдели на библиотеката.
По различни теми, събития и годишнини от културния календар са подготвени 75 тематични витрини.
V. АВТОМАТИЗИРАНИ
БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
 
Редовно се актуализират представените в on-line режим 3 бази: “Електронен каталог”, картотека “Краезнание” и аналитична картотека на Детски отдел. В рубриката „Издания”.
Всички библиотечно-библиографски процеси в Регионална библиотека са автоматизирани. Всички бази от данни (БД), създавани и поддържани в отделите на библиотеката, вече имат достатъчно голям брой записи, които разкриват най-актуалната и най-представителната част от фондовете.
Компютърните  мрежи включват – 3 сървъра, 44 компютърни конфигурации с постоянен Интернет достъп, свързани в локална мрежа в т. ч. и с отдалечен достъп.
Поддържа се редовно сайта на библиотеката, като се съблюдава актуалност на отразяваните събития. От 2010 г. се разкри рубрика „Детски свят” която е посетена около 2000 пъти, включително и от много градове в чужбина. Нашите виртуални потребители са ползвали предимно материали, свързани с живота и творчеството на детски творци и подрубриката „Да се учим докато играем”.
Заложените дейности по дигитализация за 2010 г. не можа да се осъществи поради липса на финансови средства за закупуване на съответната техника (букскенери), а опитите ни да кандидатстваме за финансиране пред съответни донорски организации получиха отрицателен отговор с мотивация „липса на стратегия за дигитализация на национално ниво”.
 
VІ. БИБЛИОТЕЧНА КООРДИНАЦИЯ
 
През 2010 г. Експертно-консултантската дейност на Регионалната библиотека бе насочена към оказване на методическа помощ при постъпили заявки от читалищни библиотеки.
1.      Проведена бе регионална среща на библиотекарите от областта.
2.      20 посещение на място в читалищни библиотеки от областта.
3.      Събиране и обобщаване на годишните отчети и статистически показатели.
4.      Отбелязване на 11 май - Деня на библиотекаря с колегията от областта.
 
 
VІ. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
 
Библиотеката взе участие в националните кампании „Четяща България” – „Маратон на четенето” и „Национална библиотечна седмица”.
Участия в проекти:
1.      „Глобални библиотеки” – изграждане на обучителен център в рамките на програмата – официално откриване на 7 декември 2010 г.
2.      Партньори по българо-македонски проект трансграничен междукултурен обмен с библиотеката в Делчево - Македония.
 
 
VІІ. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
 
·         Конференция на тема „Целодневната организация на учебния процес в българското училище” - презентация „Библиотеката и училището – заедно можем повече” - за ролята и мястото на Детския отдел в културно-информационната и образователна среда в област Кюстендил.
·         Участие в годишния семинар на фирма „Софтлиб”– “Развитието на библиотеките и библиотечния софтуер днес. Предизвикателства, обединения, финансиране”.
·         Участие в конференция "Европейска дигитална библиотека – съвременни подходи и политики за опазване и разпространение на културното наследство"– Варна
 
 
VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
 
            Във връзка с изискванията на чл. 28, т. 4 от Закон за обществените библиотеки бе учреден Обществен съвет към библиотеката.
            През 2010 г. библиотеката е разполагала с бюджет 237 422 лв. Разходването на средставата, финансовото управление и контрол се осъществяват съобразно законодателството във финансовата сфера и счетоводната политика.
           
 
ІХ. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
 
През 2010 г. бе оборудван обучителния център по Програма „Глобални библиотеки” в отдел „Технически науки” – частичен ремонт; покупка на бюра; окабеляане; ел. мрежа.
 
ДИРЕКТОР:
/С. Пейчева/
 
ОСНОВНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
 
 
№ по
ред
 
ПОКАЗАТЕЛИ
Единица
мярка
План
2010
 
Отчет
2010
1
2
3
4
5
1.       
Библиотечен фонд (достигнат обем)
регистр.
единици
240 913
239 352
 
Набавени и регистрирани библиотечни документи
регистр.
единици
3 500
1 926
 
Отчислени библиотечни документи
регистр.
единици
1 000
987
 
Текущо получавани (абонирани) периодични издания
заглавия
 
160
146
2.       
Регистрирани читатели
брой
3 000
2 873
          под 14 години
брой
630
642
          над 14 години
брой
2 370
2 231
3.       
Посещения
брой
43 000
40 441
          от тях: в читалните
брой
28 000
22 965
4.       
Заети библиотечни документи
брой
70 000
68 027
   от читатели под 14 години
брой
10 300
9 368
   от читатели над 14 години
брой
59 700
53 499
   от тях: в читалните
брой
16 200
14 528
5.       
Междубиблиотечно заемане
брой
15
19
       получени библиотечни
       документи
брой
12
4
       изпратени библиотечни
       документи      
брой
3
15
6.       
Изпълнени библиографски справки
брой
2 420
2 074
   от тях: устни
брой
2 390
2 053
               писмени
брой
30
21
7.       
Организирани масови начинания
брой
80
133
8.       
Щатен персонал
брой
26
26
9.       
Бюджет
лв.
279 318
237 422
10.  
Читаемост
 
 
23,68
11.  
Посещаемост
 
 
14,08
12.  
Обращаемост
 
 
0,28
 


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил