Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеОтчет 2011г.

О Т Ч Е Т
2011 г.
 
И през 2011 г. Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” гр. Кюстендил продължи да се развива като модерен културен институт и успешно да осъществява своите информационни, образователни и социални функции.
Основни акценти в нашата дейност бяха:
1. Насърчаване на четенето:
специално внимание към читателите-деца; координиране с образователни институции, учители и родители с цел създаване на образователни умения;
 организиране на събития за поддържане на интереса към четенето, литературата и медийната култура.
 
2. Иновативни услуги:
въвеждане на технологии, които да отговарят на нуждите на потребителите и да подпомагат местната общност.
 
3. Повишаване на професионалната квалификация на библиотечната общност в областта.
 
4. Утвърждаване на партньорства
с културни и образователни институти и местната власт за съвместни инициативи за удовлетворяване на информационните потребности на общността.
 
І. ФОРМИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ
1. Комплектуване, обработка и каталогизация
Основен критерий за работата на “Отдел Комплектуване, обработка и каталози. „Книгохранение” през 2011 г. бе пълното задоволяване на библиотечно-информационните потребности на ползвателите на информация при РБ “Ем. Попдимитров” – Кюстендил. Пълната автоматизация на извършваните библиотечно-библиографски дейности в отдела е гаранция за високото качество на библиотечно-информационното обслужване.
Общ брой комплектувани библиотечни единици - 2803
В края на 2011 г. библиотечният фонд наброява 241142 т. библиотечни документи.
Отчисления – 1013 библ. документи.
Разпределение на набавените библиотечни документи по:
Вид на изданията
Книги
2581
Периодични
165
Нотни
3
Графични
6
Други (CD,DVD)
47
Картографски
1
 
Съдържание
Отдел по УДК
Брой
0 Общ отдел
40
1 Философия
137
2 Религия. Атеизъм
21
3 Обществено полит. Науки
304
5 Математика. Естествени науки
63
61 Медицина
74
62/69 Техника
145
63 Селско стопанство
23
7 Изкуство
114
796/799 Спорт
5
80 Езикознание
44
82/89 Литературознание
54
9 История
109
91 География
28
Художествена литература
1032
Детска отраслова литература
105
Детска художествена литература
505
 
    Разпределение на новите постъпления по език на издания: български 2800, английски – 3.
Източници на комплектуване: закупени от книжарници и книжни борси – 2018 т.; дарения – 785 т.
Водещи принципи при комплектуването бяха оперативност, актуалност и строг подбор при избора на заглавия. Изключително полезна се оказва обратната връзка между обслужващите звена и комплектуването. Подаваните откази създават представа за реалната картина на читателските търсения и празнотите в библиотечните колекции. Екземплярността е все още ниска, но се компенсира с притежаването на единични документи, за които е въведен режим на ползване в Читалня.
    През отчетната година библиотекарите в отдела полагаха усилия за запазването на доброто ниво на библиотечно-библиографските процеси. Редовно се преглеждат източниците на библиографска информация, в това число и Интернет - електронно търсене в издателски сайтове и on-line каталози. Поддържат се необходимите картотеки - на докомплектуването, на новите постъпления, на заявките и на отказите.
Новопостъпилите библиотечни документи получават своевременна аналитико-синтетична и техническа обработка. Своевременно изработване на необходимите документи (Актове и Свидетелства за дарения) за библиотечни документи, постъпващи в библиотеката без съпроводителен документ.
Документацията в отдела се води редовно и прецизно.
Работата в отдел Каталози имаше два основни акцента - изготвяне на библиографски описания на новите постъпления и отразяването им в електронната база данни и поддържане в електронен вид на индивидуалната и обща регистрация на БФ.
Редовно се подреждат новите постъпления в Основния фонд в локалното книгохранилище. Изпълнени са 479 читателски заявки от него. Извършен е вторичен подбор в Основния фонд в частта му 14 000 - 6500. Изготвени са карти на книгите и библиотечните документи са отразени в електронната база данни. Извършени са санитарно-хигиенни мероприятия в Книгохранилището с цел оптимизиране на неговата функционалност.
Изпълнени са 27 читателски заявки от фонд “Редки и ценни издания”.
ІІ. ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ
1. Обслужване на читатели до 14 годишна възраст
 
Различните традиционни и иновационни форми на работа за приобщаване на детето към книгата, участието в различните национални кампании за четенето, индивидуалното и групово общуване с децата, добрите връзки с училища и детски градини, двете читателски компютърни места и реклама на добрите библиотечни практики и информационните възможности на библиотеката, дават своите добри резултати. Регистрираните читатели за 2011 г. са 722. Обхватността на читателите доближава своята норма 20%, която за 2011 г. е 19,5% спрямо 18,7% за 2010 г.
Заетите библиотечни документи за 2011 г. са 10426, с 556 повече в сравнение с 2010 г. От тях 1094 (10,5%) са в Читалня и 9332 (89,5%) в Заемна за дома. В основната си част заетите документи са книги 10355 (93,2%), периодични издания са 374 (3,6%), ел. информация (интернет) 334 (3,2%). Заетата литература на български език е 10355 (99,3%), на чужди езици е 71 (0,7%). По съдържание: детската отраслова литература е 2199 (21%) и 8307 (79%) художествена. От заетите 2199 тома научно-популярна литература, най-голям е делът на 0 Общ отдел - 665 (30,2%); следва отдел 5 Естествени науки - 437 (20%); отдел 3 Обществени науки - 309 (14%); отдел 9 История - 211 (9,6%); отдел 91 География - 132 (6,%); Медицина - 79 (3,6%). Най-малък е делът на литературата от Езикознание 18 (0,8%) и Изкуство 13 (0,59%).
За цялостното разкриване на информация от всички области на знанието, се обработват аналитично в ел. формат пет детски вестници и  списания, новополучените учебни помагала, пособия и стихосбирки, в резултат на което са създадени 652 записа в БД. Направените устни справки са 74 за 87 читатели, използваните източници са 139 книги, 30 периодични издания и 12 ел. носители. Най-много – 15 са справките от областта на Литературознание, 12 от Естествени науки, 11 от География, 10 - История, 7 – Краезнание, по 4 от Педагогика и Медицина, 2 от Изкуство и по 1 от Религия и Техника.
В рамките на „Месец на моето училище”, а и извън тази инициатива, ДО е посетен 12 пъти от ученици от I, III, VI и VII ОУ за запознаване с детската библиотека и детските книги, работа с традиционни и електронни източници, работа с различни речници и справочници, ел. гласуване за „Малкото голямо четене” за любим детски роман и др.
С инсталирането на два читателски компютъра   по Програма „Глобални библиотеки”се повиши интересът на малките читатели към библиотеката. Те са ползвани от 236 потребители за търсене на информация в интернет, за ползване на Skype, Facebook, ел. поща, ел. игри и др. Около 50 потребители са ползвали помощ от библиотекар за издирване на информация, изготвяне на презентации, за ползване на Skype и ел. поща.
Провеждането на различни прояви, свързани с детски творци или други събития, винаги се съпровождат с изготвянето на афиши, покани и занимателни и рекламни листовки. Освен кратките биографични бележки, те съдържат забавна страничка „Да се учим, докато играем” с кръстословици (игрословици), магически квадрати, пъзели, „скачащи” букви, срички или думи, рубриката „Знам ги наизуст” (да дописват пропуснатите думи), откъси от произведения и др.
От инициативата „Виртуална бибилиотека” бяха изпратени по ел. поща до всички основни училища в града девет презентации, изготвени за представянето на различните детски творци (за Киплинг, Дядо Благо, Левски, Баснописците Лафонтен и Стоян Михайловски, Братя Грим, Дора Габе, сп. „Пчелица”, Ран Босилек и Хофман) по повод на кръгли годишнини в „Месец на моето училище в библиотеката”. Много учители от начален етап на образование и учители по БЕЛ в среден етап на образование изказват своето положително мнение и полза от този вид информационна услуга в помощ на учебния процес и извънкласните форми.
Редовно се подготвя и подава информация за сайта на РБ и местните медии за проведени начинания с деца и ученици. Материалиалите, изготвяни за различните детски прояви се представят в съответните рубрики на сайта на РБ, „Детски свят”.
 
2. Обслужване на читатели  над 14-годишна възраст
 
Обслужването на читатели над 14-годишна възраст се осъществява в отделите: Заемна за възрастни, Специализирана читалня, Читалня “Периодика”, Краезнание, отдел “Технически науки” и отдел “Изкуство”. През отчетната година са реализирани общо 41112 посещения, като 23545 от тях са в читалните. Заетите библиотечни документи са 59124. Наблюдава се стабилизация в броя на регистрираните читатели в отделите за възрастни, в сравнение с 2010г., въпреки демографския срив, и възможностите за информация чрез Интернет в извънбиблиотечна среда и др. Увеличен е броят на посещенията и заетите библиотечни документи.
Преобладаващият брой от обслужените читатели са студенти, ученици от горната степен, специалисти и пенсионери.
В обслужването на възрастните читатели специално внимание се отделя на своевременното информиране за заглавия, заети в момента на търсене или комплектувани по читателски заявки. Формите на комуникация с читателите са от телефонни обаждания и SMS до периодично информиране чрез местните медии – радио-център, кабелни телевизии и печат. В постоянните рубрики „Избрахме за вас” различните отдели популяризират новите попълнения във фонда.
В краеведската дейност акцентът беше насочен към подпомагане на издирвателската и събирателската дейност на краеведите, клубовете по краезнание в училищата популяризиране на новите постъпления във фондовете на отдел „Краезнание”.
                        През годината в отдел „Изкуство” са направени 2197 минути презаписи от фонотеката по заявка на читатели и за озвучаване на дейности, свързани с мероприятия на библиотеката.
По линия на междубиблиотечно заемане са извършени 18 поръчки – 10 предоставени за ползване от фондовете на библиотеката и 8 ползвани от други библиотеки.
 
ІІІ. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
 
Задоволяването на информационните нужди на потребителите се осъществява чрез предлагане на традиционни и електронни методи за издирване и предоставяне на информация. Стремежът в справочно-библиографското обслужване бе към подбиране на релевантни източници, включване на онлайн ресурси при обслужването и намиране на нови, съвременни решения в информационното осигуряване. Извършени са 1377 устни и 41 писмени справки. За подпомагане на учебния процес на читателите от горна училищна възраст се разработиха препоръчителни списъци по определени учебни дисциплини.
                        Изготвени бяха следните препоръчителни библиографии:
Астрид Линдгрен
Великденски празници
Ран Босилек
Александър Томов
Био-библиографски указател „Екатерина Йосифова”
ІV. КУЛТУРНО-МАСОВИ НАЧИНАНИЯ
 
Представяне на книги
133 години от Освобождението на Кюстендил бе отбелязано с представяне на книгите на д-р Аракчиев „Опълченците на Кюстендил”,  „Знаменосецът”и откриването на изложбата „Стари фотоси и предмети”, представяща личности, свързани с Освобождението на Кюстендил от личната колекция на Румен Манов
Представяне на книгата на Здравко Биков «Разкази на моите деди»
Срещна с писателя Александър Томов  
Представяне на книгата "Мила Мерилин" и среща с авторките Ваня Щерева и Людмила Сланева
Премиерата на новата стихосбирка на Биляна Попова „Рокля от пясък”
Представяне на биобиблиографси указател, посветен на Екатерина Йосифова
Учредяване на клуб „Приятели на книгата” с ученици от ПМГ, ЕГ и ПГИМ.
В Деня на народните будители  Регионална библиотека "Ем. Попдимитров" гр. Кюстендил гостува на Сдружението "Матица на българите в Босилеград". Посещението беше в рамките на Седмица на Емануил Попдимитров, която е традиция за българската общност в града. В програмата бяха включени изложба на произведения на Ем. Попдимитров от фондовете на Регионалната библиотека, прожекция на филма "Ем. Попдимитров отблизо" с автор Константин Еленков, както и литературно четене с творби на Ем. Попдимитров и поети от двете страни на границата.

 

Седмица на детската книга и Маратон на четенето
·          18.04.2011 г. Приказна творческа работилница по повод 225 години от рождението на Вилхелм Грим (1786-1859) – презентация  за живота и творчеството на Братя Грим;  ученици от ОУ „Св. Паисий Хилендарски”Кюстендил представиха любимите си приказки и приказни герои чрез драматизация и рисунки;
·          19.04.2011 г. - Посещение в Детския отдел на ученици от 2-ри клас при І-во ОУ „Св. Св. Кирил и   Методий” с ръководител Мирослава Салмова. Учениците четоха откъси от приказки и илюстрираха прочетеното. С рисунките бе подредена изложба в залата на отдела;
·          19.04.2011 г.  Детски периодичен печат - 140 години от излизането на първото детско списание „Пчелица” (1871), редактирано от Петко Рачов Славейков – презентация за детския периодичен печат и представяне на детски периодични издания от ученици от ОУ „Професор Марин Дринов”, ОУ „Христо Ботев” и ОУ „Ильо Войвода”;
·          20.04.2011 г.  Отдел "Технически науки" - среща с класове от 5 ОУ "Хр.Ботев" Кюстендил на тема "Деца четат за световните изобретения";
·          20 април 2011 год. Отдел "Изкуство" „Вече мога да чета”. Ученици от І-ви клас на ІІ-ро ОУ с ръководител Румяна Рапатинска четоха стихчета и приказки за Великден. Изложба с апликации и рисунки;
·          20.04.2011 г.  – Литературна творческа работилница, посветена на 125 години от рождението на Дора Габе (1886-1983) – презентация;
·          21.04.2011 г. - Посещение на групите за предучилищна подготовка при ЦДГ „Димчо Дебелянов”, ръководител Анастасия Клинчарска в Детски отдел и отдел „Изкуство” - четене на откъси от книгата на Л. Карол „Алиса в  страната на чудесата” и прожекция на едноименния анимационен филм 
·          21.04.2011 г.  – Срещи  с детския писател Панчо Панчев. 
Месец на моето училище в библиотеката
Месец януари – учениците от трети и четвърти клас от ОУ „Христо Ботев” се запознаха с живота и творчеството на Ръдиърд Киплинг (145 г. от рождението) с презентацията „Приказки точно така”, рецитираха негови стихове, четоха приказки и гледаха анимационния филм „Маугли”.
Месец февруари – месец на ОУ „Ильо Войвода”. Учениците от четвърти и седми клас с интерес гледаха презентацията „Васил Левски – Апостолът на българската свобода” и се запознаха с книгите за Левски, които притежава библиотеката.
Месец март – учениците от третите класове от ОУ „Проф. Марин Дринов” се запознаха с баснята като жанр и баснописците Лафонтен и Стоян Михайловски (155 г. от рождението).
Месец април е месецът на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” запознаване с живота и творчеството на Братя Грим (225 г. от рождението на Вилхелм Грим), малките артисти от първи и трети клас от VI ОУ представиха приказката „Вълкът и седемте козлета”.
Месец май – месецът на ОУ „Даскал Димитри”. Третокласници се включиха в Седмицата на детската книга, а представителите на Клуб „Краезнание” проведоха един урок в ДО, посветен на родния край.
Месец ноември – заедно с учениците от НУ „Св. Климент Охридски” представихме „Ран Босилек – поетът на детската радост” по повод 125 г. от рождението чрез презентация, стихове, песни, патиланските истории и забавната рубрика „Да се учим, докато играем”.
Месец декември – месецът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” по традиция е посветен на коледните и новогодишните празници. По повод 235 г. от рождението на Хофман, випуск четвърти клас се запознаха с живота и творчеството на автора и се насладиха на коледните вълнения на Мари и Фриц чрез анимационния филм „Лешникотрошачката”.

 Изложби
·          „Цветна феерия” - рисунки със сух пастел дело на  възпитаниците от СИП „Изобразително изкуство” на ІІ-ро ОУ „Даскал Димитри”, с преподавател г-жа Росица Кузева
·           Изложба «Книги с автографии» из фондовете на библиотеката.
·          Изложби „Детско творчество”– традиционно пространство за изява на художествените изложби на децата от училищата в града
·           „Пъстър, шарен Великден” – цветни пана с рисунки и апликации,   дело на ученици от 1-ви кл. на II-ро ОУ. Презентация за историята на празника, обичаите и Великденските символи.
·          „Есента” – изложба на рисунки, апликации и колажи. Ученици от 2-ри   клас на II ОУ. Представена бе и театрализирана игра с музика, песни, танци и стихове за есента
Концерти
·          Детски музикален празник „Чуйте моето пиано...” - клавирен концерт на ученици от класа по пиано на музикалния педагог Красимира Матуска
·          „Арт музика...” – вокалено-инструментален концерт на ученици от Ателие „Арт музика” при VI-то ОУ с ръководител Лили Александрова
 
Лято с библиотеката
 
·          Експедиция в библиотеката „Златният ключ на знанието”. Ученици от НУ „Св. Климент Охридски” и ОДК и техните ръководители Радка Демирева и Катя Борисова лесно, бързо и точно се справиха последователно със загадките и спечелиха без проблем петте ключа на знанието, които откриха в книжките на детския отдел, отдел „Изкуство” и Краезнание. Първите три загадки бяха свързани с местни творци – Георги Струмски, Владимир Димитров – Майстора и Веса Паспалеева. На финала на експедицията всички разпознаха името на шведската писателка Астрид Линдгрен, авторката на любимата на всички българчета „Пипи Дългото Чорапче” от Малкото голямо четене и получиха обещаните награди - по една книжка.
·          Фотоконкурс „Моята ваканция с моята библиотека” – снимки и фоторазкази за летни пътешествия с книги от библиотеката
·          „Приказна пътечка” инициатива за приобщаване на деца от детските градини към четенето и библиотеката. Малчуганите от ЦДГ „Славейче” и от предучилищната група към III ОУ направиха своите три приказни пътечки към детските книжки.
Проведени бяха 17 библиотечни урока в различни отдели на библиотеката.
По различни теми, събития и годишнини от културния календар са подготвени 79 тематични витрини.
 
V. АВТОМАТИЗИРАНИ
БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
 
Редовно се актуализират представените в on-line режим 3 бази: “Електронен каталог”, картотека “Краезнание” и аналитична картотека на Детски отдел. В рубриката „Издания”.
Всички библиотечно-библиографски процеси в Регионална библиотека са автоматизирани. Всички бази от данни (БД), създавани и поддържани в отделите на библиотеката, вече имат достатъчно голям брой записи, които разкриват най-актуалната и най-представителната част от фондовете.
Компютърните мрежи включват – 3 сървъра, 44 компютърни конфигурации с постоянен Интернет достъп, свързани в локална мрежа в т. ч. и с отдалечен достъп.
Поддържа се редовно сайта на библиотеката, като се съблюдава актуалност на отразяваните събития. Посещения в сайта 150711.
 
 
VІ. БИБЛИОТЕЧНА КООРДИНАЦИЯ
През 2011 г. Експертно-консултантската дейност на Регионалната библиотека бе насочена към оказване на методическа помощ при постъпили заявки от читалищни библиотеки.
1.         Проведена бе регионална среща на библиотекарите от областта.
2.         Участие в Комисия по проверка на читалищна и библиотечна дейност към Община Кюстендил.
3.         17 посещения на място в читалищни библиотеки от областта.
4.         Събиране и обобщаване на годишните отчети и статистически показатели.
5.         Отбелязване на 11 май - Деня на библиотекаря с колегията от областта.
 
 
VІ. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
 
Програма „Глобални библиотеки”
 

 

През 2011 г. в Обучителния център, оборудван по програмата са проведени 10 обучения за библиотекари по направления: ИКТ, Организация и управление на работата в обществената библиотека, Услуги в модерната библиотека, Застъпничество и управление на проекти, Общуване и работа с потребители и общности.
Проведени бяха обучения за граждани за начална компютърна грамотност. Обучени бяха 60 човека, разпределени в 6 групи.
 

 

„Българските библиотеки - съвременни центрове
за четене и информираност” на МК
 
Проект на стойност 15 000 лв. – закупени заглавия 1185 и абонамент на 12 периодични издания.
 
VІІ. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

 

На 16 юни 2011 г. Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил бе домакин на Регионална краеведска конференция на тема „Краеведската библиография традиционни и иновативни практики”. В конференцията взеха участие представители на библиотечната колегия от областите Кюстендил, Благоевград и Перник.
 
Участие в Кръгла маса на тема „Съвременната библиотека между традиционните ценности и предизвикателствата на бъдещето” с презентации на теми: „Иновативни услуги за целевите групи 6+-66+. Предизвикателства с днешна дата” и „Библиографията като мултимедия. Информационни възможности и краеведски приноси”.
Участие в годишен семинар на фирма „Софтлиб” „Електронната библиотека в услуга на читателя” с презентация на тема „Библиографията като мултимедия – информационни възможности и краеведски приноси”.
 

 

VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
Квалификация на персонала

 

Направление
Бр. обучени лица
Обучителна организация
ИКТ
2
НТС
Презентация и презентиране
3
ББИА
Каталогизация на електр. Ресурси
3
ББИА
ИКТ
20
Глобални библиотеки
Услуги в модерната библиотека
2
Глобални библиотеки
Застъпничество и управление на проектен цикъл
2
Глобални библиотеки
Общуване и работа с потребители и общности
9
Глобални библиотеки

 

 
Връзки с обществеността
1. Информиране на общността за дейността на библиотеката и услугите, които тя предлага чрез участие в телевизионни и радиопредавания и печатни медии – 18 интервюта, 6 публикации в местни вестници, 1 публикация в електронното издание на ББИА.
2. Използване на уеб сайта като ефективна промоционална стратегия.
Финансиране
През 2011 г. библиотеката е разполагала с бюджет 246 746 лв. Разходването на средставата, финансовото управление и контрол се осъществяват съобразно законодателството във финансовата сфера и счетоводната политика.
ІХ. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
                        През 2011 г. бе извършена подмяна на дограмата и вътрешен ремонт на Детския отдел.
ОСНОВНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

№ по
ред
 
ПОКАЗАТЕЛИ
Единица
мярка
План
2011
 
Отчет
2011
1
2
3
4
5
1.          
Библиотечен фонд (достигнат обем)
регистр.
единици
241352
241142
2.          
Набавени и регистрирани библиотечни документи
регистр.
единици
3000
2803
3.          
Отчислени библиотечни документи
регистр.
единици
1000
1013
4.          
Текущо получавани (абонирани) периодични издания
заглавия
 
130
134
5.          
Регистрирани читатели
брой
3000
3024
          под 14 години
брой
650
722
          над 14 години
брой
2350
2302
6.          
Посещения
брой
41000
41112
          от тях: в читалните
брой
23000
23545
7.          
Заети библиотечни документи
брой
68300
59124
   от читатели под 14 години
брой
10300
10426
   от читатели над 14 години
брой
58000
48692
   от тях: в читалните
брой
14550
11625
8.          
Междубиблиотечно заемане
брой
20
18
       получени библиотечни
       документи
брой
5
10
       изпратени библиотечни
       документи      
брой
15
8
9.          
Изпълнени библиографски справки
брой
2100
1377
   от тях: устни
брой
2075
1336
               писмени
брой
35
41
10.       
Организирани масови начинания
брой
140
137
11.       
Щатен персонал
брой
27
27
12.       
Бюджет
лв.
246746
13.       
Читаемост
 
 
19,6
14.       
Посещаемост
 
 
13,6
15.       
Обращаемост
 
 
0,25

 

 
ДИРЕКТОР:
                 /С. Пейчева/


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил