Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеОтчет 2012

 
О Т Ч Е Т
2012 г.
 
През 2012 г. Регионална библиотека «Ем. Попдимитров» Кюстендил продължи да изпълнява успешно своите функции, свързани с предоставянето на информационни ресурси и услуги за удовлетворяването на образователните, информационни, културни и личностни потребности на своите ползватели.
Основни приоритети в дейността на институцията за 2012 г. бяха:
Въвеждане на иновативни услуги, базирани на новите технологии и  отговарящи на нуждите на потребителите – електронно обслужване ; електронен достъп.
Изграждане на капацитет за превръщане на библиотеката в обучителен център. Подпомага образованието и самообразованието на различни целеви групи от общността - библиотекари; хора със специални потребности; хора от третата възраст и по този начин осигурява условия за реализация на европейските директиви за учене през целия живот.
Разработване на програми в партньорство с образователни и културни институти за насърчаване и поддържане на интереса към четенето и създаване на трайни образователни умения от най-ранна детска възраст.
Предлагане на качествено обслужване, базирано на висока професионална квалификация на библиотечните специалисти.
 
І. ФОРМИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ
 
1. Комплектуване, обработка и каталогизация
Основен критерий за работата на “Отдел Комплектуване, обработка и каталози. „Книгохранение” през 2012 г. бе пълното задоволяване на библиотечно-информационните потребности на ползвателите на информация при РБ “Ем. Попдимитров” – Кюстендил. Пълната автоматизация на извършваните библиотечно-библиографски дейности в отдела е гаранция за високо качество на библиотечно-информационното обслужване.
Общ брой комплектувани библиотечни единици – 3071
Отчисления – 1247 библ. документи.
В края на 2012 г. библиотечният фонд наброява 242 966 т. библиотечни документи.
Разпределение на набавените библ. документи по:
ВИД   НА ИЗДАНИЯТА
Книги
2711
Периодични   изд.
212
Графични издания
   35
Други (CD, DVD)
107    
Плочи
6
ЕЗИК НА ИЗДАНИЯТА
 
Български
3033
Английски
           21
Немски
6
Френски
6
Руски
3
Други
2
 
СЪДЪРЖАНИЕ
                        Отдел по УДК
 Брой
0 Общ отдел
57
1 Философия
196
2 Религия. Атеизъм
27
3 Обществено-полит. науки
352
5 Математика. Естествени науки
25
61 Медицина
93
62 Техника.64-69 Промишленост
144
63 Селско стопанство
43
7   Изкуство
253
793-799 Спорт
20
80   Езикознание
46
82-89   Литературознание
53
9   История. Биографии
152
91   География. Пътешествия
25
БСЧ     Художествена литература
1106
Д 0-9 Детска отраслева литература
71
Д Детска художествена лит.
408
 
Източници на комплектуване: закупени от издателства, книжарници и книжни борси – 2239 т.; дарения – 832 т.
По проекта „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” са закупени 1112 тома на стойност 16300 лв.
Водещи принципи при комплектуването бяха оперативност, актуалност и строг подбор при избора на заглавия. Изключително полезна се оказва обратната връзка между обслужващите звена и комплектуването. Подаваните откази създават представа за реалната картина на читателските търсения и празнотите в библиотечните колекции. Екземплярността е все още ниска, но се компенсира с притежаването на единични документи, за които е въведен режим на ползване в Читалня.
През отчетната година библиотекарите в отдела полагаха усилия за запазването на доброто ниво на библиотечно-библиографските процеси. Редовно се преглеждат източниците на библиографска информация, в това число и Интернет - електронно търсене в Серия 1 на НБ, издателски сайтове и on-line каталози. Новопостъпилите библиотечни документи получават своевременна аналитико-синтетична и техническа обработка. Своевременно изработване на необходимите документи (Актове и Свидетелства за дарения) за библиотечни документи, постъпващи в библиотеката без съпроводителен документ.
Документацията в отдела се води редовно и прецизно.
Работата в отдел Каталози имаше два основни акцента - изготвяне на библиографски описания на новите постъпления и отразяването им в електронната база данни и поддържане в електронен вид на индивидуалната и обща регистрация на БФ.
2. Организация и опазване на библиотечните колекции.
Редовно се подреждат новите постъпления в Основния фонд в локалното книгохранилище. Изпълнени са 523 читателски заявки от него. Извършен е вторичен подбор в Основния фонд в частта му 6500 - 4300. Изготвени са карти на книгите и библиотечните документи са отразени в електронната база данни. Извършени са санитарно-хигиенни мероприятия в Книгохранилището с цел оптимизиране на неговата функционалност.
Извършена е частична инвентаризация в Основен фонд – обикновен формат, от инв. № 269221 до № 302975, чрез директно отмятане в документите на индивидуалната регистрация.
Изпълнени са 41 читателски заявки от фонд “Редки и ценни издания”. 
                        Направена е частична инвентаризация и вторичен подбор във Фонд „Редки, ценни и старопечатни” и са отчислени 97 тома библиотечни материали, като многоекземплярни на стойност 536.20 лв.
                         
ІІ. ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ
 
1.Обслужване на читатели до 14 годишна възраст
 
                        И през отчетната 2012 г. продължи тенденцията към повишаване на основните статистически показатели в ДО в резултат на различните традиционни и иновативни форми на работа за привличане и приобщаване на деца и ученици към книгата, четенето и библиотеката. Броят на регистрираните читатели е 737, с 54 (7,33%) повече, от предходната година. Всички читатели са с годишна читателска карта. Читателите до 14 г. са 664 (90%), над 14 г. – 73 (10%). Читателите над 14 г. са предимно ученици от горен етап на образование – 37 (50,7%), учители – 15 (20,6%) и други възрастни – 9 (12,4%), които вземат детски книги за малки деца от детски градини. Момичетата четат много повече от момчетата: 476 (64,6%) спрямо 261 (35,4%). Учениците от начална степен на образование са 368 (55,4%) спрямо 296 (44,6%) ученици от среден етап на образованието.
                        Посещенията са общо 6958, с 1424 повече от предходната година (ръст около 20%), като в Читалня са 1419, с 570 повече от 2011 г. и в Заемна 5539 спрямо 4760. Децата ползват Читалня предимно в свободното си време за преглед на развлекателните детски списания, детски енциклопедии и ползване на читателските компютри.
Показателят посещаемост има малък ръст от 8,1 през 2011 г. на 9,44 и се приближава до нормата, която е 10. Показателите „читаемост” и „обращаемост” запазват своите стойности съответно от от 15,3 и 0,3 от 2011 г.
                        Заетите документи за 2012 г. са 12855 библиотечни единици спрямо 10424 за 2011 г.(с 2429 тома повече или ръст с около 19%). Ползваните в Читалня са 1316 (10%) спрямо 1094 за 2011 г., в Заемна 11539 (90%) при 9332 за предходната година. В основната си част заетите документи са книги 11996 (93,3%), периодични издания са 158 (1,2%). ел. ресурси са двойно повече в сравнение с 2011 г. - 701 (5,4%), които са около 25% от ползваните материали в Читалня. Заетата литература на български език е 12770 (99,3%), на чужди езици е 85 (0,7%).
 По съдържание най-голям е делът наползване на  детска художествена литература – 10035 (78%), а от отрасловата най-голям е делът на раздел Естествени науки - 409 (14,5%). 
За цялостното разкриване на информация от всички области на знанието, се обработват аналитично в ел. формат 5 детски вестници и списания, новополучените учебни помагала, пособия и стихосбирки, в резултат на което са качени 566 записа в БД AOS.
Ползването на читалня с образователна цел с всяка година намалява и съответно броят на направените устни справки е 73 на 85 читатели, използваните източници са общо 165 библиотечни единици: 138 книги, 14 периодични издания и 13 ел. носители. Най-много са справките от областта на 9 История – 30 (41,1%), от които 6 (8,2%) са от 908 Краезнание, следва 91 География – 19 (26%), 9 (12,3%) от 82 Литературознание, по 5 (7%) от 3 Обществени науки и 5 Естествени науки, 2 (2,8%) от 79 Спорт, по 1 (1,3%) от 0 Общ отдел, 61 Медицина и 7 Изкуство. Няма справки от областта на философията, религията, техниката, селското стопанство и филологията.
За запознаване с детската библиотека и детските книги, работа с традиционни и електронни източници, запознаване с литература от областта на етнографията и фолклора, представяне на учебни помагала и пособия за различните класове, за запознаване със сайта на РБ и ел. гласуване за Националната читателска щафета и за Забавното лятно четене са организирани и осъществени 11 библиотечни урока с около 230 участника от всички училища в града.
Компютрите по програма „Глобални библиотеки” и възможността на малките потребители да ползват безплатен интернет, повиши и интереса към библиотеката – много от тях в началото само ползватели на интернет, станаха и „истински” читатели на ДО. Те са ползвани от 688 потребители, което е 48,% от общо ползвалите 1419 Читалня. Малките потребители ползват компютрите и интернет предимно за ел. игри (около 530), по-малко за ползване на Skype, Facebook, ел. поща, и др. Най-рядко се ползва интернет за търсене на информация по същество – около 80.
Провеждането на различни прояви от културния календар на ДО винаги е съпроводено с изготвянето на афиши, покани, рекламни и занимателни листовки. Освен кратките биографични бележки за чествания автор или информация за съответното събитие, те задължително съдържат и забавна страничка „Да се учим, докато играем”.
Изготвяните презентации за представяне на различни детски творци и събития по повод на кръгли годишнини достигат до нашите потребители чрез инициативата „Виртуална бибилиотека”. По ел. поща до всички основни училища в града бяха разпространени 6 презентации, посветени на: 130 г. Алън Милн, 180 г. Луис Карол, 110 г. Светослав Минков, 105 г. Емилиян Станев, 110 г Ангел Каралийчев и 80 г. Георги Струмски.
За всички културно-масови прояви, различните иновативни практики и услуги, се подготвя и подава своевременно информация за сайта на РБ и местните медии. Материалиалите, изготвяни за различните начинания се представят в съответните рубрики на сайта на РБ, „Детски свят”.
За повишаване на своята квалификация с цел подобряване на информационната дейност на ДО, библиотекарите се включиха в обучение с уъркшоп „Старт в четенето от самото начало”, организиран от ББИА и Гьоте инститтут.
 
2. Обслужване на читатели  над 14-годишна възраст
 
Обслужването на читатели над 14-годишна възраст се осъществява в отделите: Заемна за възрастни, Специализирана читалня, Читалня “Периодика”, Краезнание, отдел “Технически науки” и отдел “Изкуство”. През отчетната година са реализирани общо 34369 посещения, като 13658 от тях са в читалните. Заетите библиотечни документи са 66662. Наблюдава се стабилизация в броя на регистрираните читатели в отделите за възрастни, в сравнение с 2011 г., въпреки демографския срив, и възможностите за информация чрез Интернет в извънбиблиотечна среда и др.
Преобладаващият брой от обслужените читатели са студенти, ученици от горната степен, специалисти и пенсионери. Чувствително е нарастнал процентът на специалистите, ползвали отдел „Изкуство” – 47 %, в сравнение с предходната година, когато те са били 32 %.
В обслужването на възрастните читатели специално внимание се отделя на своевременното информиране за заглавия, заети в момента на търсене или комплектувани по читателски заявки. Формите на комуникация с читателите са от телефонни обаждания и SMS до периодично информиране чрез местните медии – радио-център, кабелни телевизии и печат. В постоянните рубрики „Избрахме за вас” различните отдели популяризират новите попълнения във фонда.
В краеведската дейност акцентът беше насочен към подпомагане на издирвателската и събирателската дейност на краеведите, клубовете по краезнание в училищата популяризиране на новите постъпления във фондовете на отдел „Краезнание”.
                        През годината в отдел „Изкуство” са направени 2890 минути презаписи от фонотеката по заявка на читатели и за озвучаване на дейности, свързани с мероприятия на библиотеката.
По линия на междубиблиотечно заемане са извършени 23 поръчки - ползвани от други библиотеки.
 
ІІІ. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
 
Задоволяването на информационните нужди на потребителите се осъществява чрез предлагане на традиционни и електронни методи за издирване и предоставяне на информация. Стремежът в справочно-библиографското обслужване бе към подбиране на релевантни източници, включване на онлайн ресурси при обслужването и намиране на нови, съвременни решения в информационното осигуряване. Извършени са2570 устни и 37 писмени справки. За подпомагане на учебния процес на читателите от горна училищна възраст се разработиха препоръчителни списъци по определени учебни дисциплини.
                        Писмени библиографски справки за 2012 година
“Проблеми на агресивността у човека”
„Деца с умствена недостатъчност, идентификация, класификация, особености”
„Образователни похвати в екологичното образование при децата в детската градина”
„Фирмени стратегии и конкурентноспособност”
„Психоактивни вещества – описание и употреба”
„Балканската война”
„Оценка на рисковете и заплахите за икономическата сигурност на България за периода 2000-20013 г.”
„Нато и ЕС – сътруднечество в мироопазването на Западните Балкани”
Гражданско образование”
„Механизми на мотивацията при възпитанието на деца в предучилищна възраст”;
Препоръчителни библиографии:
„Емилиян Станев”;
„Луис Карол”;
„Ангел Каралийчев”;
„Балканската война”;
Препоръчителните библиографии са изготвяни по повод провежданите мероприятия в отделите.
 
ІV. КУЛТУРНО-МАСОВИ НАЧИНАНИЯ
 
Представяне на книги

 

ü „Бунтът на душите”  на Павел Антонов-Панта по повод 130 години от рождението на Майстора
ü „Сляпа неделя”, „Уплашеният човек” на Румен Леонидов
ü „Сряда следобед” на Борислав Мирчев
ü „Чудовище вкъщи” на Виктор Самуилов
ü  „Сюжети на забравата, реванш на паметта” на Радка Пенчева по повод 105 години от рождението на Емилиян Станев. Прожекция на филма на Дочо Боджаков „Вечните бойни полета”
ü „Кратки загадки” на Васил Гьошев
ü „Приказната къщичка на Божана” на Божана Апостолова
ü „Ангелски реалии” на Любляна Начева
 
Седмица на детската книга и Маратон на четенето
ü 23 април срещи с автограф на Виктор Самуилов с ученици от 1 клас от ОУ „Св. Кирил и Методий” и с третокласници от НУ „Св. Климент Охридски”.
ü 24 април отбелязане 130 годишнината на Алън Милн - „Два приказни романа (за Мечо Пух) със световна слава” с ученици от 3 клас от ОУ „Даскал Димитри”.
ü 25 април литературната творческа работилница „Приказникът Ангел Каралийчев” по повод 110 години от рождението на автора - презентация, драматизация на приказки и забавна рубрика „Да се учим, докато играем” с ученици от ОУ „Св. Паисий Хилендарски”.
ü 26 април „открита сцена” пред ДО с изложение: „Внимание, книги! Поседни и почети”.
ü 27 април 105 години от рождението Астрид Линдгрен и представяне на книжката „Любимите детски романи от Астрид Линдгрен”, изработена отучениците от 4 клас на ОУ „Ильо Войвода”.
 
„Национална библиотечна седмица”
 
В рамките на Националната библиотечна седмица 14 – 18 май „Библиотеките – паметта на нацията” се състоя разширено заседание на Обществения съвет към РБ „Ем. Попдимитров” с участието на Областния управител на Кюстендилска област г-н Владислав Стойков. На заседанието присъстваха членовете на Общесвения съвет: г-жа Лилия Чингарска, г-жа Виолета Атанасова, представители на Дирекционния съвет към библиотеката, медии. На дневен ред бяха поставени въпросите за: опазването и дигитализацията на колекциите; сграден фонд - проблеми, тенденции и възможности; мястото и ролята на библиотеката като партньор в осъществяване на Областната културна стратегия. Форумът беше запознат с най-ценните образци от старопечатни, редки и ценни издания, които библиотеката притежава и които са част от културната история на града. За съжаление материално-техническата база и сградният фонд, с който библиотеката разполага, са неподходящи за опазване и съхранение на това ценно богатство. Тя не позволява и по-мащабно разгръщане на всички дейности и затруднява изключително много обслужването на читателите. Във фокуса на обсъжданията попаднаха и недостъпността на сградата за хора с физически увреждания, неподходящите санитарно-хигиенни условия за съхраняване на основните фондове на библиотеката, недостатъчната експозиционна площ за разполагане на колекциите за свободен достъп и др. Всички се обединиха около идеята, че решаването на проблемите на културната институция трябва да станат част от приоритетите на общинската и областната администрации.
 „Месец на моето училище в библиотеката”
Мото на инициативата: „Библиотеката и училището – заедно можем повече” за шеста поредна в партньорство с всички училища в града.
Януари – месецът на ОУ „Христо Ботев” - 180 години от рождението на Луис Карол: „Приказния свят на Луис Карол и неговата Алиса” - презентация, драматизация на частта „Алиса в градината на живите цветя” от книгата, забавна рубрика „Да се учим, докато играем”, витрина с книги и изложба с детски рисунки.
Февруари – месецът на ОУ „Ильо Войвода” бе посветен на 130 години от рождението на Владимир Димитров-Майстора: прожекция на филма „Владимир Димитров-Майстора – най-българският художник”, литературно четене на най-хубавите стихотворения на Георги Струмски за Майстора и запознаване с литературата за и албумите на Майстора.
Март – месецът на ОУ „Проф. Марин Дринов”: литературен урок „В света на дивите животни” по повод 105 години от рождението на Емилиян Станев. Децата от предучилищната група също направиха своята приказна пътечка в ДО като заедно четохме приказката на Емилиян Станев „Лакомото мече”.
Април - месецът на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” литературна творческа работилница „Приказникът Ангел Каралийчев” по повод 110 години от рождението му - презентация за живота и творчеството, драматизации на 3 приказки и „Да се учим, докато играем”; библиотечен урок „Детската библиотека - приказна съкровищница.
Май – месецът на ОУ „Даскал Димитри”: 135 години от рождението на Елин Пелин - верижно четене на някои от най-интересните и забавни приказки.
Ноември – месецът на НУ „Св. Климент Охридски”:  80 години от рождението на Георги Струмски - презентация „Детство мое”, поетичен рецитал по най-хубавите стихотворения на автора.
Декември – месецът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”: среща с писателката Божана Апостолова и представяне на новите детски книжки „Божана в нощта на чудесата” и „Божана в деня на боклуците”,драматизации, рисунки и четене по роли.
115 години от рождението на Асен Разцветников - литературен урок и презентация за живота и творчеството на автора.

 Изложби
130 години от рождението на Владимир Димитров-Майстора:
Изложба с репродукции на Майстора, книги, графики, аудио и видеоматериали от фонда на отдел„Изкуство”;
„За мама” – Изложба стъклопис, акварел и текстил на ученици от 2-ри клас на училище „Даскал Димитри”. Презентация „Цвете за мама”;
„Честита пролет!” – изложба на картички, изработени с техника „квилинг” - ученици от училище „Паисий Хилендарски”;
Изложба на гоблени и плетива. Читалище „Димитър Каляшки 1920”, с. Жиленци, гостува на отдел „Изкуство”;
„Работилничката на Теди” - изложба на арт кукли с автор Теодора Сърбинска;
„Ангелски реалии” изложба-живопис на Любляна Начева;
„Библиотеките – паметта на нацията” –по повод 1 ноември;
„Работилничка за коледни вълшебства”;
В рубриката «Гостуват кюстендилски художници» - Виктория Георгиева, Кирил Иванов и Александър Янакиев.
Постоянна рубрика «Детско творчество» в Детски отдел
Концерти
„Лятно настроение” – инструментален концерт пиано и цигулка. Свириха ученици на музикалните педагози К. Матуска и Р. Мирчева;
Лято с библиотеката
Инициативата „Приказна пътечка” през 2012 г. разшири своя обхват – освен деца от детските градини, направихме опит за приобщаване към книгата и на потребители в неравностойно положение. На 2 групи децата от ЦНСТ „Сияние” направиха своята първа приказна пътечка към детските книжки с откъс от анимационния филм за Алиса и четене на приказката „Медената пита” от Батко Златко. По традиция март - месеца на ОУ „Проф. Марин Дринов” децата от предучилищната група правят своята екскурзия и провеждат своя час на приказката в библиотеката, този път с приказката за животни „Лакомото мече” на Емилиян Станев. 
За свободноте време и развлечение през лятната ваканция за Лято 2012 се състояха вторите издания на инициативите Експедиция в библиотеката „Златният ключ на знанието” и Фотоконкурс „Лято с библиотеката”.
В експедицията „Златният ключ на знанието” се включихаученици и учители от летните училища към ОУ „Христо Ботев” и ОУ „Паисий Хилендарски”. Отговорите на петте загадки, свързани с местни творци, участниците трябваше да открият в библиотечни документи в ДО, Изкуство и Краезнание, като по този начин се запознаха с различните отдели в РБ, къде каква информация могат да намерят и конкретно научиха нещо повече за Георги Струмски, Владимир Димитров-Майстора и Веса Паспалеева. На финала на експедицията всички разпознаха името на шведската писателка Астрид Линдгрен, авторката на любимата на всички българчета „Пипи Дългото Чорапче” от Малкото голямо четене и получиха обещаните награди - по една книжка.
На 1 октомври – Деня на музиката, в отдел Изкуство на фона подредени книги за музиката и фотографията, се състоя отчитане на резултатите от Фотоконкурса „Лято с библиотеката”. Деца от НУ „Св. Климент Охридски”, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, ОУ „Проф. Марин Дринов”, ПМГ „Проф. Емануил Иванов” и ОДЗ „Еделвайс” изпратиха 16 снимки, които отговаряха на регламента: да са читатели на ДО и да четат библиотечна книга в своето свободно време, на почивка или на разходка. Поради спецификата на получените снимки, те бяха разделени в две категории: “Аз чета” (традиционно четене) и “Мишка” и книжка” (или как “мишката” ни приобщава към книжката) и Специална награда за най-малък читател. Всички наградени получиха подарък едногодишна читателска карта, първо място – детска енциклопедия, второ и трето място – детски роман.
Освен в Националния маратон на четенето ДО и малките ни читатели се включиха в още две други национални инициативи: Забавното лятно четене на сайта „Аз детето” и във Фестивал „Ученето през целия живот”.
На 4 септември на детски празник в отдел Изкуство бе представен сайтът „Аз детето”, на който децата бяха призовани да гласуват за своята любима книга. На фона на изложените книги на местни творци и книги с автографи, посланиците на детското четене в Кюстендил Анка Славовва, Васил Гьошев и Давид Алфандари споделиха свои мисли за детските книжки, оставили трайни следи в техния живот, за писането на детски книги, за ролята на детските книги и изкуствата в живота на децата. Представители от група „Кюстендилчета” от ОУ „Христо Ботев” и група „Калпазани” от ОУ „Паиси Хилендарски” поздравиха всички гости.
На 22 октомври със своите умения и таланти децата от ОУ „Христо Ботев” и ЦДГ „Славейче” се включиха във фестивала „Учене през целия живот”. Със своето „Дърво на приятелството” и „Приказна къщичка” децата показаха на дело, че винаги има какво ново да се научи.   
Библиотеката взе участие в националните инициативи: Национална библиотечна седмица и Проект „NELLI – национална мрежа – ефективно учене през целия живот”.
Проведени бяха 23 часове по ББЗ, 11 тематични учебни часа и бяха подредени 51 тематични витрини.
 
V. АВТОМАТИЗИРАНИ
БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
 
Редовно се актуализират представените в on-line режим 3 бази: “Електронен каталог” (37113 бр. записи), картотека “Краезнание” (18604 бр. записи) и аналитична картотека на Детски отдел (16228 бр. записи).
Всички библиотечно-библиографски процеси в Регионална библиотека са автоматизирани. Всички бази от данни (БД), създавани и поддържани в отделите на библиотеката, вече имат достатъчно голям брой записи, които разкриват най-актуалната и най-представителната част от фондовете.
Компютърните мрежи включват – 3 сървъра, 45 компютърни конфигурации с постоянен  Интернет достъп, свързани в локална мрежа в т. ч. и с отдалечен достъп.
Поддържа се редовно сайта на библиотеката, като се съблюдава актуалност на отразяваните събития. Посещения в сайта 18381.
 
VІ. БИБЛИОТЕЧНА КООРДИНАЦИЯ
През 2012 г. Експертно-консултантската дейност на Регионалната библиотека бе насочена към оказване на методическа помощ при постъпили заявки от читалищни библиотеки.
1.         Проведен бе информационен семинар на тема „Публичните библиотеки и съвременните информационни технологии” с демонстрации на библиотечен софтуер на фирма Софтлиб за библиотекарите от област Кюстендил. Участие взеха 67 библиотекари от областта.
2.         Проведена бе регионална среща на библиотекарите от областта.
3.         Участие в Комисия по проверка на читалищна и библиотечна дейност към Община Кюстендил.
4.         Оказване на помощ при инвентаризация – 2.
5.         30 посещения на място в читалищни библиотеки от областта.
6.         Събиране и обобщаване на годишните отчети и статистически показатели.
7.         Отбелязване на 11 май - Деня на библиотекаря с колегията от областта.
 
VІ. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
 
Програма „Глобални библиотеки”
 
През 2012 г. в Обучителния център, оборудван по програмата са проведени 8 обучения за библиотекари по направления: ИКТ, Организация и управление на работата в обществената библиотека, Услуги в модерната библиотека, Застъпничество и управление на проекти, Общуване и работа с потребители и общности. Обучени са общо 104 библиотекари.
Проведени бяха обучения за граждани за начална компютърна грамотност. Обучени бяха 50 човека, разпределени в 5 групи.
Обучени бяха и 2 групи граждани със специални потребности по начална компютърна грамотност.
 
„Българските библиотеки - съвременни центрове
за четене и информираност” на МК
 
Проект на стойност 15 000 лв. – закупени заглавия 1012 заглавия – книги и електронни носители.
 
VІІ. УЧАСТИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ФОРУМИ
10 април Отчетно-изборно събрание на ББИА
На 6-7 юни 2012 г. се проведе Регионална тематична среща „Библиотеката и нейните партньори” - съвместна инициатива на Програма "Глобални библиотеки - България" и Регионална библиотека Кюстендил. В срещата взеха участие представители на целевите библиотеки по Програмата от Област Кюстендил, представители на областната и общинска администрации, партньори от образователни и културни институти и представителите на Звеното за управление на проекта.
7-8 юни ХХІІ национална научна конференция на ББИА „Библиотеките днес – иновативни политики и практики”.
Участие в ХІV годишен семинар на фирма „Софтлиб” „Тенденции и развитие. Новите приложения, базирани на нова SQL платформа”.
Участие в семинар „Изкуството между творчеството, книгите и новите носители на информация” в рамките на Арт-фест „Изкуството – знание и живот” – 50 години отдел „Изкуство” на Столична библиотека.
VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
Квалификация на персонала

 

Направление
Бр. обучени лица
Обучителна организация
Електронното правиителство и ролята на библиотеките
10
ББИА
ИКТ
1
Глобални библиотеки
Услуги в модерната библиотека
2
Глобални библиотеки
Застъпничество и управление на проектен цикъл
1
Глобални библиотеки
Общуване и работа с потребители и общности
8
Глобални библиотеки
Насърчаване от самото начало
2
Гьоте институт

 

Проведен бе информационен семинар на тема „Публичните библиотеки и съвременните информационни технологии” с демонстрации на библиотечен софтуер  на фирма Софтлиб за библиотекарите от област Кюстендил. Участие взеха 67 библиотекари от областта.
През 2012 г. двама специалисти са повишили квалификационната си степен – магистър „Библиотечно-информационни науки”.
Връзки с обществеността
1. Информиране на общността за дейността на библиотеката и услугите, които тя предлага чрез участие в телевизионни и радиопредавания и печатни медии – 10 интервюта, 9 публикации в местни вестници, 22 излъчвания по кабелните телевизии за събития на Регионална библиотека и 2 публикации в електронното издание на ББИА. В бр. 4 бе публикувана статията на Галя Симеонова и Елка Тодорова „Лято с библиотеката” и № 5 „Балканската война във фондовете на Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил” на Диана Минева и Искра Маркова.
2. Използване на уеб сайта като ефективна промоционална стратегия. През отчетната година са реализирани 18381 посещения.
Финансиране
    През 2012 г. библиотеката е разполагала с бюджет 255696 лв. Разходването на средставата, финансовото управление и контрол се осъществяват съобразно законодателството във финансовата сфера и счетоводната политика.
ІХ. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
    През 2012 г. бе извършена подмяна на дограмата и вътрешен ремонт на отдел „Технически науки” и частичен ремонт на централната сградата на ул. „Л. Каравелов” № 1.
 
ОСНОВНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
 
№ по
ред
 
ПОКАЗАТЕЛИ
Единица
мярка
План
2012
 
Отчет
2012
1
2
3
4
5
1.          
Библиотечен фонд (достигнат обем)
регистр.
единици
243142
242966
2.          
Набавени и регистрирани библиотечни документи
регистр.
единици
3000
3071
3.          
Отчислени библиотечни документи
регистр.
единици
1000
1247
4.          
Текущо получавани (абонирани) периодични издания
заглавия
 
115
124
5.          
Регистрирани читатели
брой
3100
3087
          под 14 години
брой
750
668
          над 14 години
брой
2350
2419
6.          
Посещения
брой
41700
34369
          от тях: в читалните
брой
24000
13658
7.          
Заети библиотечни документи
брой
60000
66662
   от читатели под 14 години
брой
10500
12855
   от читатели над 14 години
брой
49000
53807
   от тях: в читалните
брой
11700
14028
8.          
Междубиблиотечно заемане
брой
20
27
       получени библиотечни
       документи
брой
10
4
       изпратени библиотечни
       документи      
брой
10
23
9.          
Изпълнени библиографски справки
брой
1400
2570
   от тях: устни
брой
1350
2533
               писмени
брой
50
37
10.       
Организирани масови начинания
брой
150
138
11.       
Щатен персонал
брой
28
28
12.       
Бюджет
лв.
255696
255696
13.       
Читаемост
 
 
21.6
14.       
Посещаемост
 
 
11.1
15.       
Обращаемост
 
 
0.27

 

 
ДИРЕКТОР:

                 /С. Пейчева/


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил