Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеОтчет 2013

О Т Ч Е Т
2013 г.
 
През 2013 г. Регионална библиотека «Ем. Попдимитров» Кюстендил продължи да се утвърждава като информационен център, който изпълнява успешно основните функции, свързани с предоставянето на информационни ресурси и услуги за удовлетворяването на образователните, информационни, културни и личностни потребности на своите ползватели.
Усилията на екипа от библиотечни специалисти бяха насочени в реализацията на дейности в следните приоритетни области:
 Обновяване на библиотечните колекции с нови информационни източници (в традиционен вид и на електронни носители);
Предоставяне на иновативни услуги, базирани на новите информационни и комуникационни технологии, които даотговарят на нуждите на потребителите и да покриват критериите за модерно и ефективно обслужване
Изграждане капацитет за превръщането на библиотеката в обучителен център за различни целеви групи от общността- библиотекари; хора със специални потребности; хора от третата възраст
Повишаване на професионалната квалификация на служителите в областта набиблиотечно-информационни науки
 
I.                    ФОРМИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ КОЛЕКЦИИ
 
1. Комплектуване, обработка и каталогизация
 
Водещ принцип при подбора на комплектуваните заглавия – да отговарят на нарастналите информационни и образователни потребности на ползвателите. Пълната автоматизация на извършваните библиотечно-библиографски дейности е гаранция за своевременното представяне на новите постъпления в електронните каталози и фондовете.
Общ брой комплектувани библиотечни единици – 2453   
Отчисления – 1968 библ. документи.
В края на 2013 г. библиотечният фонд наброява 243451 т. библиотечни документи.
Разпределение на набавените библ. документи по:
 
ВИД   НА ИЗДАНИЯТА
Книги
2208
Периодични   изд.
194
Графични издания
   12
Карти
5
CD, DVD
32    
Други - ръкописи
2
 
 
ЕЗИК НА ИЗДАНИЯТА
Български
2420
Английски
           19
Немски
3
Френски
-
Руски
4
Други
7
 
СЪДЪРЖАНИЕ
                Отдел по УДК
 Брой
0 Общ отдел
58
1 Философия
145
2 Религия. Атеизъм
28
3 Обществено-полит. науки
369
5 Математика. Естествени науки
53
61 Медицина
55
62 Техника.64-69 Промишленост
87
63 Селско стопанство
26
7   Изкуство
118
793-799 Спорт
30
80   Езикознание
69
82-89   Литературознание
55
9   История. Биографии
142
91   География. Пътешествия
18
БСЧ     Художествена литература
947
Д 0-9 Детска отраслева литература
57
Д Детска художествена лит.
196
 
Източници на комплектуване: закупени от издателства, книжарници и книжни борси – 1386 тома на стойност 15827.43 лв.
От дарения постъпиха 1067 тома на стойност 13473.49 лв. Част от тях са от личните колекции на граждани, а други от издателство „Стигмати” по Програма „Глоб@лни библиотеки”, „Торготерм” АД гр. Кюстендил, СУ „Св. Климент Охридски” и от личната колекция на проф. Иван Илчев. През 2013 г. РБ „Емануил Попдимитров” получи уникален документ като дарение, „Кодекс на българското читалище в Кюстендил от 1869 г.”. То бе предоставено от Румен Манов и представлява протоколна книга от основаването на читалище „Братство”. Уникалното фототипно издание на  Манасиева хроника също е част от ценните дарения, допълнили фондовете на библиотеката.
Водещи принципи при комплектуването бяха оперативност, актуалност и строг подбор при избора на заглавия. Изключително полезна се оказва обратната връзка между обслужващите звена и комплектуването. Подаваните откази създават представа за реалната картина на читателските търсения и празнотите в библиотечните колекции. Екземплярността е все още ниска, но се компенсира с притежаването на единични документи, за които е въведен режим на ползване в Читалня. Редовно се преглеждат източниците на библиографска информация, в това число и издателски сайтове и on-line каталози. Поддържат се необходимите картотеки - на докомплектуването, на новите постъпления, на заявките и на отказите. Новопостъпилите библиотечни документи получават своевременна аналитико-синтетична и техническа обработка. Своевременно изработване на необходимите документи (Актове и Свидетелства за дарения) за библиотечни документи, постъпващи в библиотеката без съпроводителен документ.
През отчетната година не бе постигнат заплануваният ръст на комплектуване – 3000 библиотечни документи. Причините са комплексни, но като основна отчитаме липсата на Програмата за финансиране на докомплектуването на фондовете на МК „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.
Работата в отдел Каталози имаше следните основни акценти:
 - изготвяне на библиографски описания на новите постъпления и отразяването им в електронната база данни;
- поддържане в електронен вид на индивидуалната и обща регистрация на БФ;
- ретроспективно изграждане на електронните каталози.
 
2. Организация и опазване на библиотечните колекции.
 
Редовно се подреждат новите постъпления в Основния фонд в локалното книгохранилище. Изготвени са карти на книгите и библиотечните документи са отразени в електронната база данни. Изпълнени са 552 читателски заявки от него.
Извършен е вторичен подбор в Основния фонд и Детски отдел (1968 библиотечни документи) и са предприети необходимите действия за отразяването на отчисленията в съответната документация.
Извършени са санитарно-хигиенни мероприятия в Книгохранилището с цел оптимизиране на неговата функционалност.
 
ІІ. ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ
 
1.        Обслужване на читатели до 14 годишна възраст
 
Броят на регистрираните читатели в Детския отдел през 2013 г. е 755, с 18 повече от предходната 2012 г. Всички читатели са с годишна читателска карта.  Потенциалните читатели до 14 г. са значително по-малко (3373) и оттук обхватността е по-голяма – 20,7% спрямо 17,04%.
Отчита се понижение на показателя „Посещаемост”, главно в Читалня- тя се ползва предимно в свободното време - за преглед на развлекателните детски списания, детски енциклопедии и все по-малко за търсене на информация по определена тема. Затвърждава се тенденцията библиотеката да се ползва предимно за заемане на книги за дома и оттук увеличеният брой на посещенията в Заемна – от 5539 на 6074.
През 2013 г. са заети общо 10500 библиотечни единици спрямо 12855 за предходната година.
Читателските места с постоянен безплатен интернет достъп превърнаха Детския отдел в предпочитано място за свободното време на децата. 764 са посещенията в Информационния център, като малките потребители предимно играят различни електронни игри, за ползване на Facebook, Skype, електронна поща, търсене на информация в сайтове с образователна цел и др. Осъществява се обучение в начална компютърна грамотност.
При различни прояви, свързани с кръгли годишнини или срещи с детски автори, са направени 6 занимателни листовки с биграфични данни и рубрика „Да се учим, докато играем” за: Атанас Звездинов, Шарл Перо, Елисавета Багряна, Дора Габе, Калина Малина и Юлия Момчилова. За всички инициативи, добрите практики, нововъведения и информационни услуги на Детски отдел се изготвят афиши, покани и рекламни листовки, които се поставят на съответните места и предоставят на местните медии и качват на сайта на Регионална библиотека.
За инициативата „Виртуална бибилиотека” са изготвени и изпратени по електронна поща до всички основни училища 2 нови презентации за Атанас Звездинов и Шарл Перо, а за Калина Малина, Дора Габе и Елисавета Багряна са редактирани и актуализирани. Те са представени и на сайта на РБ в същата рубрика.
               
2.        Обслужване на читатели  над 14-годишна възраст
 
Обслужването на читатели над 14-годишна възраст се осъществява в отделите: Заемна за възрастни, Специализирана читалня, Читалня “Периодика”, Краезнание, отдел “Технически науки” и отдел “Изкуство”. През отчетната година са реализирани общо 38657 посещения, като 14656 от тях са в читалните. Заетите библиотечни документи са 58511. Наблюдава се стабилизация в броя на регистрираните читатели в отделите за възрастни, в сравнение с 2012 г., въпреки демографския срив, и възможностите за информация чрез Интернет в извънбиблиотечна среда и др.
Преобладаващият брой от обслужените читатели са студенти, ученици от горната степен, специалисти и пенсионери.
В обслужването на възрастните читатели специално внимание се отделя на своевременното информиране за заглавия, заети в момента на търсене или комплектувани по читателски заявки. Формите на комуникация с читателите са от телефонни обаждания и SMS до периодично информиране чрез местните медии – радио-център, кабелни телевизии и печат. В постоянните рубрики „Избрахме за вас” различните отдели популяризират новите попълнения във фонда.
В краеведската дейност акцентът беше насочен към
ü подпомагане на издирвателската и събирателската дейност на краеведите;  
ü дейността на клубовете по краезнание в училищата (ПГИМ "Й. Захариев", клуб „История на моето селище” и клуб „История на моя род”, с ръководител Емилия Атанасова и ПТГ "Джон Атанасов" - клуб „Пътници във времето” - ръководител Милена Колева и клуб „Социални умения” – ръководител Райна Андонова);
ü популяризиране на новите постъпления във фондовете на отдел „Краезнание”:
                През годината в отдел „Изкуство” са направени 2620 минути презаписи от фонотеката по заявка на читатели и за озвучаване на дейности, свързани с мероприятия на библиотеката.
По линия на междубиблиотечно заемане са извършени 18 поръчки - ползвани от други библиотеки.
 
 
ІІІ. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
 
Задоволяването на информационните нужди на потребителите се осъществява чрез предлагане на традиционни и електронни методи за издирване и предоставяне на информация. Стремежът в справочно-библиографското обслужване бе към подбиране на релевантни източници, включване на онлайн ресурси при обслужването и намиране на нови, съвременни решения в информационното осигуряване. Извършени са1823 устни и 49 писмени справки – 29 от тях с краеведско съдържание. За подпомагане на учебния процес на читателите от горна училищна възраст се разработиха препоръчителни списъци по определени учебни дисциплини.
 
                Писмени библиографски справки за 2013 година
1.        „Социалнопедагогическа и правна защита на правото на детето на образование”;
2.        „Празници в детската градина”;
3.        „Начална училищна педагогика. Проблеми, тенденции за развитие и нови методи за обучение”;
4.        „Светоглед и реквизит на архаичния ритуал”;
5.        „Детерминанти и измерения на зависимостта към социалните мрежи”;
6.        „Роли на свободното време с цел преодоляване на социални негативи при подрастващите”;
7.        „Училищни тържества [Сценарий за I – IV клас]”;
8.        „Туристическа и физическа дейност с децата от детската градина”;
9.        „Корея”;
10.     „Икономически и юридически статут на фирмата”;
11.     „Домашното насилие над жени в различни религии”;
12.     „Съвременни тенденции в развитието на педагогическата наука”;
13.     „Насилието над деца”;
14.     „Деца със специални образователни потребности” – 6 списъка в различни аспекти на тематиката.
 
Препоръчителни библиографии:
 
1.        „22 април Международен ден на земята”;
2.        Астрид Линдгрен – 105 години от рождението й;
3.        „140 години от гибелта на Васил Левски”;
4.        „Владимир Каперски”;
5.        „Първи ноември Ден на народните будители”;
6.        „Милен Русков”;
Препоръчителните библиографии са изготвяни по повод провежданите мероприятия в отделите.
 
ІV. КУЛТУРНО-МАСОВИ НАЧИНАНИЯ
 
Представяне на книги
 
ü „Алхимия на ритъма” – Мартин Иванов
ü „Възвишение” – Милен Русков
ü „Синът на лудата” – Владимир Каперски
ü „Стойно ми, малай моме” – Светла Цветкова
ü „Рицарите на празната чаша” – Костадин Костадинов
ü „Златни ниви и бойни полета” – Емануил Попдимитров
ü „Пълнолетие” – Велин Георгиев
ü „И критиката е любов” и „Крехка суета” – Анжела Димчева
ü „Зелени игри” – Юлия Момчилова
 
 
Седмица на детската книга и Маратон на четенето
 
За привличане и приобщаване на деца и ученици към четенето и книгата, за запознаване с литературното богатство и творчеството на детски автори и литература в различни области, за запознаване с информационните възможности на библиотеката, придобиване на навици и умения за информационна компетентност, за популяризиране и реклама на дейността, за провокиране творческите способностите на малките читатели, Детски отдел предлага различни традиционни и иновационни програми за деца, ученици и учители от училищата и детските градини, вкл. и деца със специални образователни потребности (СОП).
2 април – Международният ден на детската книга - стартира Маратонът на четенето – участници: деца от детските градини;  начален курс на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, ОУ „Проф. М. Дринов”, ОУ „Хр. Ботев”. Четоха се откъси от книгите на Астрид Линдгрен, Джани Родари, Луис Карол, Шарл Перо, Елисавета Багряна, Дора Габе, Ран Босилек, Ангелина Жекова.
 22-26 април - Седмицата на детската книга – гостува детската писателка Юлия Момчилова; отбеляза се 120 годишнината от рождението на Елисавета Багряна; драматизация на приказката „Песента на щурчето” от Калина Малина; илюстрации по приказки; изложби на любими детски книги.
                Иницативата „Приказна пътечка” през 2013 г. продължи да приобщава децата от детските градини и деца със СОП към детската книгадетската библиотека. Децата от ОДЗ „Славейче” стартираха Маратона на четенето, направиха своите празници на будителите и на християнското семейство в ДО. Децата от предучилищната група към ОУ „Марин Дринов” разпознаха илюстрациите от „Дядовата ръкавичка” от вълшебното кубче, след което прочетохме заедно любимата приказка. Деца със СОП от ОУ „Ильо войвода” направиха своя постер с главните герои от същата приказка , редиха пъзели, изрязваха и оцветяваха картинки. 
По повод празници, обичаи, събития и кръгли годишнини на детски творци са подредени 20 тематичните витрини с представени около 250 книги и периодични издания със съответните информационни афиши. Много често тези тематични витрини бяха „подвижни” - излагаха се на мястото на събитието.


„Национална библиотечна седмица”
 
За осма поредна година Регионална библиотека Кюстендил се присъедини към инициативата на Българската библиотечно-информационна асоциация - Национална библиотечна седмица -     13 до 17 май 2013 г. В рамките на НБС се постави началото на национално движение "Посланици на библиотеките". На организираната на 16 май 2013 г. обществена дискусия "Развити библиотеки за развито общество" присъстваха представители на местната власт, общественици, активни читатели, представители на читалищната и библиотечна общност в област Кюстендил. Те споделиха своята визия за съвременната библиотека като динамичен център за информация, образование и култура, предоставящ широк диапазон от услуги за гражданите. Званието "Посланик на библиотеката" получиха г-н Владислав Стойков - Областен управител на гр. Кюстендил, г-н Петър Паунов - Кмет на Община Кюстендил, г-жа Росица Плачкова - Зам. кмет на Община Кюстендил, директори на училищата в града, представители на медии, активни читатели.
 
 
 
 „Месец на моето училище в библиотеката”
 
Януари – месецът на ОУ „Христо Ботев” посветен на 165 години от рождението на Христо Ботев. Проведени бяха: учебни часове по литература; илюстрации на творби; викторина и засаждане на дръвче в двора на училището. 
Февруари - месецът на ОУ „Ильо Войвода” в Детски отдел на РБ „Емануил Попдимитров”, посветен на българския фолклорен празничен календар. След издирване и проучване на информацията от областта на етнографията и фолклора от многото книги в отдела и ел. медии, учениците от клуб „Журналист” от училището сътвориха „Малка книжка за нашите празници”.
Март – месецът на ОУ „Проф. Марин Дринов” беше посветен на 70 години от рождението на Атанас Звездинов. Ученици от занималните на випуск първи клас четоха забавни стихове, стихове за бележити българи, за различните празници, за месеците и сезоните в годината, решаваха кръстословица.
Април - месецът на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” и на всички училища, заради съвпадението с Националния маратона на четенето и Седмицата на детската книга с около 500 участника.
Май – месецът на ОУ „Даскал Димитри”: в ДО второкласници направиха два часа по извънкласно четене на любими стихове от Елисавета Багряна .
Ноември – месецът на НУ „Св. Климент Охридски” посветен на 125 години от рождението на Дора Габе: „Часът на книгата” във випуск 2 и 3 клас; „Верижното четене” на любими стихове от Дора Габе.            
Декември – месецът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” бе посветен на 100 години от рождението на Асен Босев.: драматизации на творби на Асен Босев; „Какво си подаряват хората за Коледа по света” – презентация.
 
Изложби
 
ü „Приказки в картинки” – детско творчество
ü „Зимна приказка”- детско творчество
ü  „Произведения върху стъкло”. Декупаж и други техники. Предметите саизработени от учениците от III а клас на ОУ „Д. Димитри”, кл. ръководител Е. Аначкова.
ü Изложба на гоблени и плетива. Членове на читалище „Димитър Каляшки 1920” с. Жиленци гостуват на отдел „Изкуство” със своите произведения.
ü Изложба на картини и предмети с природни материали, подготвени от децата на „Горското училище” с ръководител Е. Гоцева и подредена в залата на отдела по време на Седмицата на гората.
ü Изложба на библиотечни документи – 26 тома книги, ноти и плочи за и от Марин Големинов в зала на Художествената галерия, по повод годишнина на композитора.
ü „Есенни слънца” – апликации с природни материали, изработени от учениците на В. Лумбева, IV клас на ОУ „Св. Паисий Хилендарски”.
 
Концерти
 
ü „Весели ноти” - изпълнения на пиано и цигулка с участието на ученици на музикалните            педагози Кр. Матуска и Р. Мирчева.
 
Лято с библиотеката
 
ü Експедиция „Разходка в Кюстендил” с ученици от летните училища към ОУ „Св. Паисий Хилендарски” и ОУ „Христо Ботев” – запознаване с Библиотеката и обиколка с училищния автобус назабележителностите на Кюстендил.
ü Фотоконкурс „Лято с библиотеката” .
ü Видеопрожекции
 
V. АВТОМАТИЗИРАНИ
БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
 
Всички библиотечно-библиографски процеси в Регионална библиотека са автоматизирани. Всички бази от данни (БД), създавани и поддържани в отделите на библиотеката, вече имат достатъчно голям брой записи, които разкриват най-актуалната и най-представителната част от фондовете.
Редовно се актуализират представените в on-line режим 3 бази: “Електронен каталог” (40000 бр. записи), картотека “Краезнание” (19800 бр. записи) и аналитична картотека на Детски отдел (16620 бр. записи).
Компютърните мрежи включват – 3 сървъра, 45 компютърни конфигурации с постоянен Интернет достъп, свързани в локална мрежа в т. ч. и с отдалечен достъп.
Поддържа се редовно сайтът на библиотеката, като се съблюдава актуалност на отразяваните събития. Посещения в сайта 16392.
                От м.юни в Регионална библиотека функционира нова система за регистрация и обслужване. Въвеждането й цели по-ефективно, качествено и модерно информационно обслужване на потребителите. Персоналът премина обучение за работа с новата система.
 
VІ. БИБЛИОТЕЧНА КООРДИНАЦИЯ
 
През 2013 г. Експертно-консултантската дейност на Регионалната библиотека бе насочена към оказване на методическа помощ при постъпили заявки от читалищни библиотеки.
1.        Проведена бе регионална среща на библиотекарите от областта.
2.        Участие в Комисия по проверка на читалищна и библиотечна дейност към Община Кюстендил.
3.        Оказване на помощ при инвентаризация – 2.
4.        36 посещения на място в читалищни библиотеки от областта.
5.        Събиране и обобщаване на годишните отчети и статистически показатели.
6.        Отбелязване на 11 май - Деня на библиотекаря с колегията от областта.
 
VІ. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
 
Програма „Глобални библиотеки”
 
През 2012 г. в Обучителния център, оборудван по програмата са проведени 19 обучения за библиотекари по направления: ИКТ - надграждащо, Организация и управление на работата в обществената библиотека, Услуги в модерната библиотека - надграждащо, Застъпничество и управление на проекти, Общуване и работа с потребители и общности. Обучени са общо 190 библиотекари.
Проведени бяха обучения за граждани за начална компютърна грамотност. Обучени бяха 30 човека, разпределени в 3 групи.
Обучени бяха и 2 групи граждани със специални потребности по начална компютърна грамотност.
 
Проект Интеграция чрез ИКТ –
 Библиотеката в подкрепа на деца със специални образователни потребности”
 
                Финансиран от Грантовата схема за иновативни проекти на Програма „Глобални библиотеки – България” 2013 . Стойността му е 15 000 лв.
Водеща организация и грантополучател е Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил, а партньори са: Ресурсен център за подпомагане и интегрирано обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Кюстендил, Библиотека при Народно читалище „Зора” гр. Дупница и Библиотека при Народно читалище ”Пробуда” гр. Кочериново.
Основната цел на Проекта бе да подпомогне процеса на интегрирано образование и да подобри подкрепящата среда на деца със специални образователни потребности, използвайки съвременни информационни и комуникационни технологии.
 
 
 
VІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ФОРУМИ
 
-          Форум за местно развитиеБелоградчик, 20-21 юни 2013 г. – презентация на тема: „Целеви библиотеки, местни общности, гражданско общество партньорства в действие” – участници – целеви библиотеки от областта.
 
-          Тематична среща: „Програмата „Глоб@лни библиотеки България” - напредък и устойчивост в област Кюстендил” 5 ноември 2013г. гр. Сапарева баня – участници - целеви библиотеки от областта.
-          Информационни дни „Еврофондовете. Как да ги използваме. Как да информираме.” Съвместно с Областен информационен център Кюстендил. Предназначени за читалищни секретари и библиотекари от областта – Кюстендил (22 февруари), Дупница (18 март), Кочериново (10 април) – 60 участници
-          Семинар на тема: „Учене през целия живот – библиотеки и партньорства” – 11 декември 2013 г., съвместно с Регионален инспекторат по образованието. Участници – библиотекари, педагози, директори на учебни заведения от областта.
 
 
VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
 
Квалификация на персонала
 

 

Направление
Бр. обучени лица
Обучителна организация
ИКТ - надграждащо
26
Глобални библиотеки
Услуги в модерната библиотека - надграждащо
6
Глобални библиотеки
Организация и управление на работата в библиотеката
3
Глобални библиотеки
Доброволчески мениджмънт
20
НАРД
Управление на персонала
1
ББИА
Еврофондовете. Как да ги използваме. Как да информираме.
4
Европейски информационен център

 

 
Връзки с обществеността
 
1.        Информиране на общността за дейността на библиотеката и услугите, които тя предлага чрез участие в телевизионни и радиопредавания и печатни медии – 8 интервюта, 8 публикации в местни вестници, 25 излъчвания по кабелните телевизии за събития на Регионална.
2.        Използване на уеб сайта като ефективна промоционална стратегия. През отчетната година са реализирани 16392 посещения.
 
Финансиране
 
През 2013 г. библиотеката е разполагала с бюджет 288028 лв. Разходването на средставата, финансовото управление и контрол се осъществяват съобразно законодателството във финансовата сфера и счетоводната политика.
ІХ. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
 
През 2013 г. бе извършен ремонт на покрива на централната сграда на ул. „Л. Каравелов” № 1.
 
 
 
ОСНОВНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
 

 

№ по
ред
 
ПОКАЗАТЕЛИ
Единица
мярка
План
2013
 
Отчет
2013
1
2
3
4
5
1.         
Библиотечен фонд (достигнат обем)
регистр.
единици
245966
243451
2.         
Набавени и регистрирани библиотечни документи
регистр.
единици
3000
2453
3.         
Отчислени библиотечни документи
регистр.
единици
2000
1968
4.         
Текущо получавани (абонирани) периодични издания
заглавия
 
130
130
5.         
Регистрирани читатели
брой
3200
3140
          под 14 години
брой
700
704
          над 14 години
брой
2500
2436
6.         
Посещения
брой
3500
38657
          от тях: в читалните
брой
14000
14656
7.         
Заети библиотечни документи
брой
67000
58511
   от читатели под 14 години
брой
13000
10500
   от читатели над 14 години
брой
54000
48011
   от тях: в читалните
брой
14200
14214
8.         
Междубиблиотечно заемане
брой
30
18
       получени библиотечни
       документи
брой
5
15
       изпратени библиотечни
       документи      
брой
25
3
9.         
Изпълнени библиографски справки
брой
2500
1872
   от тях: устни
брой
2460
1823
               писмени
брой
40
49
10.      
Организирани масови начинания
брой
140
158
11.      
Щатен персонал
брой
29
29
12.      
Бюджет
лв.
245966
288028
13.      
Читаемост
 
 
18,6
14.      
Посещаемост
 
 
12,3
15.      
Обращаемост
 
 
0,24

 

ДИРЕКТОР:
 /С. Пейчева/


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил