Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеОтчет 2014


О Т Ч Е Т
2014 г.
 

През 2014 г. Регионална библиотека «Ем. Попдимитров» Кюстендил продължи да се утвърждава като информационен център, който изпълнява успешно основните функции, свързани с предоставянето на информационни ресурси и услуги за удовлетворяването на образователните, информационни, културни и личностни потребности на своите ползватели.

Усилията на екипа от библиотечни специалисти бяха насочени в реализацията на дейности в следните приоритетни области:

 Обновяване на библиотечните колекции с нови информационни източници (в традиционен вид и на електронни носители).

Предоставяне на иновативни услуги, базирани на новите информационни и комуникационни технологии, които даотговарят на нуждите на потребителите и да покриват критериите за модерно и ефективно обслужване.

Изграждане капацитет за превръщането на библиотеката в обучителен център за различни целеви групи от общността-библиотекари; хора със специални потребности; хора от третата възраст.

Повишаване на професионалната квалификация на служителите в областта набиблиотечно-информационните науки.

 

I.                     ФОРМИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ КОЛЕКЦИИ

 

1. Комплектуване, обработка и каталогизация

 

Основен критерий за работата на “Отдел Комплектуване, обработка и каталози. Книгохранение” през 2014 г. бе пълното задоволяване на библиотечно-информационните потребности на ползвателите на информация при РБ “Ем. Попдимитров” – Кюстендил. Пълната автоматизация на извършваните библиотечно-библиографски дейности в отдела е гаранция за усъвършенстване на оказваните библиотечни услуги и доказателство за високо качество на библиотечно-информационното обслужване.

В края на 2014 г. фондът на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” е 245466 библиотечни документи от всички отрасли на знанието и на различни носители на информация.

За отчетния период са комплектувани 3127 библиотечни документи, на стойност 34929,90 лв., отчислени са 1112 библиотечни документи.

Разпределение на набавените библ. документи по:

 
ВИД   НА ИЗДАНИЯТА
Книги
2819

Периодични издания

187

Графични издания

2
Ноти
10
CD, DVD
-109

Други ръкописи

-
 
ЕЗИК  НА ИЗДАНИЯТА
Български
3091
Английски
           11
Руски
9
Други
16
 
 
СЪДЪРЖАНИЕ
                Отдел по УДК
 Брой
0 Общ отдел
52
1 Философия
178
2 Религия. Атеизъм
32
3 Обществено-полит. науки
366
5 Математика. Естествени науки
35
61 Медицина
78
62 Техника.64-69 Промишленост
105
63 Селско стопанство
33
7   Изкуство
187
793-799 Спорт
24
80   Езикознание
38
82-89   Литературознание
39
9   История. Биографии
123
91   География. Пътешествия
19
БСЧ    Художествена литература
1165

Д 0-9 Детска отраслева литература

44
Д Детска художествена лит.
609
 
 
 

Набавените библиотечни документи през 2014 г. са повече в сравнение с предходната година. Тава се дължи на проекта на МК по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност”, по който бяха набавени 699 библиотечни документа, на стойност 9008,14 лв. и на постъпилите дарения 952 библиотечни документа на стойност 10025,39 лв. Част от тях са от личните колекции на граждани, а други от „Торготерм” АД гр. Кюстендил и издателство „Захарий Стоянов” гр. София.

 През 2014 г. РБ „Емануил Попдимитров” получи дарение от музикално сдружение „Марин Големинов” – ноти с автограф на Марин Големинов (4 щима за цигулка, две цигулки, виолончело и виола).

Новонабавените нетрадиционни носители са 109 за отделите: „Изкуство” - 89 тома (35 CD, 54 DVD), Краезнание - 13 DVD, Технически отдел - 2 CD, Читалня - 1 CD, Детски отдел – 3 CD и 1 DVD.

Набавената детска литература за 2014 г. е 712 тома, разпределена, както следва:

 
Показатели
Отчет 2014
1

Новонабавена литература

712
 

Детска отраслова литература

46
 

Детска худ. литература

666
 

На български език

712
 

На друг език

 
2
Книгоосигуреност
1,01
3

Библиотечен фонд ДО - книги

39854
 

Детска отраслова литература

6101
 

Детска художествена литература

33753
 

На български език

39214
 

На чужди езици

281
 

На руски език

359
 

Периодични издания

178
 
        Новонабавена детска литература по съдържание:
Вс.
0
1
2
3
5
61
62
63
7
79
80
82
9
91
Д 0-9
ДХ
712
0
8
1
4
5
1
1
2
4
1
0
0
19
0
46
666
 

                На 31.12.2014 г. фондът на ДО наброява 39854 тома. Детската отраслова литература е 6101 тома (15,31%); Детска художествена – 33753 тома (84,69%), соътношение 1 към 5,5. Най-голям е делът на 5 Естествени науки – 1242 тома ( 20,4%); 3 Обществени науки – 954 (15,6%); 9 История – 908 (14,9%); 82 Литературознание – 845 (13,8%); 91 География – 542 (8,9%); 7 Изкуство – 431 (7,1%); 62 Техника – 327 (5,3%); 0 Общ отдел – 253 (4,1%); 80 Езикознание. Филология – 184 (3%); 61 Медицина – 135 (2,2%); 79 Спорт – 85 (1,4%); 63 Селско стопанство – 72 (1,2%); 2 Религия – 63 (15); 1 Философия – 60 (0,98%). На български език са 39214 тома, на руски – 359, на други езици – 281. През изтеклата година няма отчислени библиотечни документи.

Библиотечен фонд (книги) детска литература по съдържание:

Вс.
0
1
2
3
5
61
62
63
7
79
80
82
9
91
Д 0-9
ДХ
39854
253
60
63
954
1242
135
327
72
431
85
184
845
908
542
6101
33753
 

През 2014 г. В Детски отдел са получавани общо 14 периодични издания, 1 вестник и 13 списания, с едно заглавие повече от предходната година. 5 от тях са с образователен характер за ученици от начална и средна степен на образование, останалите 9 – с развлекателен характер за деца от предучилищна възраст и начална степен.

Водещи принципи при комплектуването на информационни източници в Регионалната библиотека бяха оперативност, актуалност и строг подбор при избора на заглавия. Изключително полезна се оказва обратната връзка между обслужващите звена и комплектуването. Подаваните откази създават представа за реалната картина на читателските търсения и празнотите в библиотечните колекции. Екземплярността е все още ниска, но се компенсира с притежаването на единични документи, за които е въведен режим на ползване в Читалня.

През отчетната година библиотекарите в отдел „Комплектуване” полагаха усилия за запазването на доброто ниво на библиотечно-библиографските процеси. Редовно се преглеждат източниците на библиографска информация, издателски сайтове и on-line каталози. Поддържат се необходимите картотеки - на докомплектуването, на новите постъпления, на заявките и на отказите. Новопостъпилите библиотечни документи получават своевременна аналитико-синтетична и техническа обработка. Своевременно изработване на необходимите документи (Актове и Свидетелства за дарения) за библиотечни документи, постъпващи в библиотеката без съпроводителен документ.

Работата в отдел Каталози имаше два основни акцента - изготвяне на библиографски описания на новите постъпления и отразяването им в електронната база данни и поддържане в електронен вид на индивидуалната и обща регистрация на библиотечния фонд.

 

2. Организация и опазване на библиотечните колекции.

 

Редовно се подреждат новите постъпления в Основния фонд в локалното книгохранилище. Изпълнени са 358 читателски заявки от него. Извършен е вторичен подбор в Основния фонд в частта му I формат I 4900 – I 2900 . Изготвени са карти на книгите и библиотечните документи са отразени в електронната база данни. Извършени са санитарно-хигиенни мероприятия в Книгохранилището с цел оптимизиране на неговата функционалност.

В резултат на вторичен подбор са отчислени 1112 библиотечни документи (книги) от отдел „Заемна за възрастни” по причина „Физически изхабени”.

 
ІІ. ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ
 

1.        Обслужване на читатели до 14 годишна възраст

 
Показатели
Отчет 2014
1
Читатели
705
 

Годишна регистрация

705
2
Посещения
6912
 

В читалня

429
 

В заемна

6483
 

Ползване на компютри

630
3

Заети библиотечни документи

7719
 
В Заемна
7208
 

В Читалня

511
 

Книги (Читалня)

353
 

Периодични издания (Читалня)

157
 

Електронни справки - Интернет

673
4
Справки
35
5

Потенциални читатели

3370
6
Обхватност
20,9%
7
Посещаемост
9,8
8
Читаемост
11
9
Обръщаемост
0,19
10
Книгоосигуреност
1,01
11

Масови начинания

65
 

През 2014 г. регистрираните читатели са 705, с 50 по-малко от предходната година. Оттук и обхватността е с около 2% по-малка. Посещенията в Заемна са 6483, в Читалня са 429 или общо 6912, което е с около 200 посещения повече от предходната година. Затова и в показателя „Посещаемост” има малък ръст – от 9 на 9,8, с което се доближава до норматива. Продължава тенденцията на намаляване на посещенията и ползваните библиотечни документи в Читалня за сметка на заетите в Заемна. Малките читатели ползват Читалня в свободното си време за преглед на развлекателните детски списания, детски енциклопедии и все по-малко за търсене на информация по определена тема. Посещенията за ползване на компютър са 673.

При „Заетите библиотечни документи” има голям спад, който идва от по-слабия интерес към литературата от списъци през лятната ваканция: в Заемна са 7208 (с около 2500 по-малко), в читалня 511 (с около 200 по-малко). В следствие на което показателите Читаемост и Обръщаемост също са намалели: от 13,9 на 11 и от 0,27 на 0,19.

 

2.        Обслужване на читатели  над 14-годишна възраст

 

Обслужването на читатели над 14-годишна възраст се осъществява в отделите: Заемна за възрастни, Специализирана читалня, Читалня “Периодика”, Краезнание, отдел “Технически науки” и отдел “Изкуство”. През отчетната година са реализирани общо 43008 посещения, като 11655 от тях са в читалните. Заетите библиотечни документи са 64381. Наблюдава се лек спад в броя на регистрираните читатели в отделите за възрастни, в сравнение с 2013 г., като причините за това са както обективни, (демографския срив, възможностите за информация чрез Интернет в извънбиблиотечна среда и др.), както и от субективен (недостатъчна активност за привличане на нови читателски аудитории). За сметка на това посещенията и заетите библиотечни документи надхвърлят значително реализираните през предходната година и планираните за 2014 г.

Преобладаващият брой от обслужените читатели са студенти, ученици от горната степен, специалисти и пенсионери.

В обслужването на възрастните читатели специално внимание се отделя на своевременното информиране за заглавия, заети в момента на търсене или комплектувани по читателски заявки. Формите на комуникация с читателите са от телефонни обаждания и SMS до периодично информиране чрез местните медии – радио-център, кабелни телевизии и печат. В постоянните рубрики „Избрахме за вас” различните отдели популяризират новите попълнения във фонда.

Във всички отдели на Библиотеката на читателите се предоставя помощ при ползване на онлайн каталога и Интернет - търсене на здравна информация, свободни работни места, туристически дистинации, слушане на музика, ползване на ел. поща, на Skype и социални мрежи - Facebook. Ежеседмично на специално табло се изнася информация за свободни работни места предоставени от Дирекция „Бюро по труда” гр. Кюстендил .

В краеведската дейност акцентът беше насочен към

ü подпомагане на издирвателската и събирателската дейност на краеведите;  

ü дейността на клубовете по краезнание в училищата (ПГИМ "Й. Захариев", клуб „История на моето селище” и клуб „История на моя род”, с ръководител Емилия Атанасова и ПТГ "Джон Атанасов" - клуб „Пътници във времето” - ръководител Милена Колева;

ü популяризиране на новите постъпления във фондовете на отдел „Краезнание”.

 

През годината са направени 1860 минути (31 часа) презаписи от фонотеката по заявка на читатели и за озвучаване на дейности, свързани с мероприятия на библиотеката и нейните отдели; подбрана и изготвена музиката за озвучаване на два спектакъла на детски пиеси на Театър «Авансцена». Презаписвана е и музика за мероприятия на детски градини и училища от града.

По линия на междубиблиотечно заемане са извършени 7 поръчки - ползвани от други библиотеки.

 
ІІІ. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
 

Задоволяването на информационните нужди на потребителите се осъществява чрез предлагане на традиционни и електронни методи за издирване и предоставяне на информация. Стремежът в справочно-библиографското обслужване бе към подбиране на релевантни източници, включване на онлайн ресурси при обслужването и намиране на нови, съвременни решения в информационното осигуряване. Извършени са 1443 устни и 37 писмени справки – 27 от тях с краеведско съдържание. За подпомагане на учебния процес на читателите от горна училищна възраст се разработиха препоръчителни списъци по определени учебни дисциплини.

 

Препоръчителни библиографии:

·          Българските празници и традиции : памет за миналото, грижа за бъдещето;

·          Ерих Кестнер;

·          Бойка Асиова;

·          Токораз Исто;

·          Петя Александрова;

Препоръчителните библиографии са изготвяни по повод провежданите мероприятия в отделите.

 
ІV. КУЛТУРНО-МАСОВИ НАЧИНАНИЯ
 
Представяне на книги
 
ü Художествена галерия „Вл. Димитров-Майстора” – Недко Каблешков
ü „Ние, децата от Балабановата фабрика” – Методи Панайотов
ü „Рилската железница” – Методи Панайотов
ü „Влакът за Емаус” – Теодора Димова
ü „Може би съм рибка, мамо” – Петя Александрова
ü „Тангра” – Токораз Исто
ü „Да убиеш Сталин” – Бойка Асиова
ü „Авангардни безделници” – Калин Василев
ü „Щрихи към кюстендилската художествена школа” – Илона Захариева
ü „Неразчетеният Биньо Иванов” - сборник
 
 
Маратон на четенето и Седмица на детската книга
 

За привличане и приобщаване на деца и ученици към четенето и книгата, за запознаване с литературното богатство и творчеството на детски автори и литература в различни области, за запознаване с информационните възможности на библиотеката, придобиване на навици и умения за информационна компетентност, за популяризиране и реклама на дейността, за провокиране творческите способностите на малките читатели, Детски отдел предлага различни традиционни и иновационни програми за деца, ученици и учители от училищата и детските градини, вкл. и деца със специални образователни потребности (СОП).

На 2 април – Международният ден на детската книга пред Детски отдел бе отбелязан 60-годишния юбилей на детската библиотека. На фона на пъстра изложба „Детско творчество” с 30 рисунки, 2 пана, хубава музика и детски песни, празнувахме заедно с децата от ОДЗ „Славейче”, с наши читатели, колеги и приятели с много игри, забавления, подаръци, лакомства и нетрадиционна торта. С празника на детската библиотека стартира и Маратона на четенето, който продължи до 25 април.

На 15 април второкласници от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” направиха своята първа среща с кюстендилския писател Васил Гьошев. Маратонът на четенето продължи и в дните 22 – 25 април, обявени за Седмица на детската книга, с редица прояви:

Часът на книгата, посветен на 85 г. от рождението на Йордан Радичков, представен по интересен и нетрадиционен начин от ученици от 1 и 2 клас от ОУ „Св. Паисий Хилендарски”. Първокласници направиха своята екскурзия „Моята първа среща с библиотеката”.

Празниците на детската книга продължиха с 2 срещи с автограф на учениците от ОУ „Ильо войвода” и учениците от ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с детската поетеса Петя Александрова и представяне на новата й книжка „Може би съм рибка, мамо?”.

На 23 април – Световния ден на книгата 25 деца се възползваха от „отворените” врати на библиотеката, за да си направят безплатна читателска карта. Детската библиотека бе и първата спирка на приказно шествие, предвождано от Пипи Дългото Чорапче с любители на книгата и представители на книжарница „Хеликон”. Стана традиция на 2 и 23 април читателските компютри да имат „почивен ден” с призива „Мишката остави и на книга се наслади”.

Походът на книгите: „Хайде да четем, приятелче! – с ученици от І-б и ІV-б класове на І-во ОУ, с преподаватели М. Дончева и Д. Терзийска. Четене на откъси от любими книги. Буккросинг – разясняване на инициативата и пускане на книга на свобода. 10.04.2014 г.

През изтеклата година Инициативата „Приказна пътечка” продължи своята работа за привличане към четенето и книгата на деца от детските градини и от предучилищните групи. Заедно с децата от група „Гъбка” към ОДЗ „Славейче” празнувахме Баба Марта и рождения ден на ДО. Децата от предучилищната група към ОДЗ „Еделвайс” участваха в приказния час, посветен на Николай Райнов.

Национална библиотечна седмица
 

За девета поредна година Регионална библиотека Кюстендил се присъедини към инициативата на Българската библиотечно-информационна асоциация - Национална библиотечна седмица -     12 до 16 май 2014 г. – „Библиотеките откриват нови хоризонти”. По време на НБС бе разпространена дипляна с възможност ползвателите да изразят своите очаквания и препоръки към библиотеката.

Регионална библиотека Кюстендил обобщи и систематизира проведената анкета.

Анкетата бе направена сред редовни читатели на библиотеката, както и потенциални потребители, участници само в културните събития, организирани по време на НБС.

Постъпиха около 40 анкети, което може да се приеме за представителна извадка, с оглед ограничения срок и принципа на случайност.

Анализът на постъпилите попълнени анкети ни дава основание за изводи  в следните аспекти - оценъчен и пожелателен.

Редовните читатели са използвали възможността да дадат  освен предложения и своята оценка за нивото на обслужване и мястото на Библиотеката в техния живот. Удовлетворяващи за екипа ни са : „Колектив от професионалисти, отдадени на работата си, отзивчиви и добронамерени ; Библиотеката осмисля ежедневието ми”.

В аспекта на предложенията могат да се посочат такива, свързани с подобряване  МТБ, най-вече : „нова сграда за библиотеката – просторна, светла, с достъп за хора в неравностойно положение, както и повече и по-разнообразни нови заглавия и формати”.

Проведената анкета е добро начало и екипът на Библиотеката ще я превърне в трайна практика за проучване на потребителските нагласи.

 
Национална  кампания „Чети с мен”
 

28 септември 2014 г. Националната кампания „Чети с мен. Доведи приятел” в Кюстендил се превърна в хепанинг и общоградски празник. В инициативите, свързани с книгата и четенето се включиха всички образователни и културни организации и институции, представители на общинската и областна администрации, много граждани.

 
 Месец на моето училище в библиотеката
 

Инициативата „Месец на моето училище в библиотеката” за осма поредна година се утвърди като една добра практика за партньорство и сътрудничество между ДО, училищата и детските гради в града за осъществяване на проявите от културния календар на отдела.

Януари – месецът на ОУ „Христо Ботев” бе посветен на 125 г. от рождението на Николай Райнов чрез две прояви: библиотечен урок за запознаване с книгите на автора и „Часът на книгата” с ученици от 4 клас и предучилищна група към ОДЗ „Еделвайс”.

Февруари - месецът но ОУ „Ильо Войвода”, клуб „Журналист” представиха „Наследниците на Езоп” по повод 245 години от рождението на Иван Крилов; надграждащ библиотечен урок за търсене на литература по автор - с учениците от 5 клас.

Март – месецът на ОУ „Проф. Марин Дринов” бе посветен на творчеството на Дядо Благо по повод 150 години от рождението с ученици от 3 клас. Първокласници и предучилищната група към училището направиха своята първа екскурзия в библиотеката, петокласници се запознаха с празника Благовещение, а второкласници се увериха, че детските енциклопедии са добри помощници в обучението по различните предмети.

Април – инициативи, с участието над 490 деца от всички училища на града по повод Националния маратона на четенето и Седмицата на детската книга.

Май - месецът на ОУ „Даскал Димитри” – начало на  Голямото лятно четене с 2 библиотечни урока „За бъдещите четвъртокласници”. Първокласници се запознаха с детската библиотека и детските книжки, някои направиха и своите първи читателски карти.

В рамките на Националната библиотечна седмица, на 15.05.2014 учениците от ОУ „Проф. Марин Дринов”, изучаващи руски език, представиха А. С. Пушкин в превод и оригинал по повод 215 г. от рождението.

Ноември – месецът на НУ „Св. Климент Охридски” бе посветен на 115 г. от рождението на Ерих Кестнер. Третокласници се запознаха с живота и творчеството на автора от презентацията „Кладенецът на детството”, след което четоха любими моменти от „Това се случи на 35 май”, „Хвърчащата класна стая”, „Малкия мъж” и др.

Декември – месецът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий - 160 г. от рождението Оскар Уайлд. 

 
 

Изложби и витрини

 

Ø Гоблени - ІІІ. Читалище „Димитър Каляшки” с. Жиленци гостува на отдел „Изкуство” - . м. април

Ø „Бяла зима”. Изложба рисунки на децата от І клас на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с преподаватели В. Лумбева и Д. Спасова - м. декември

Ø Продължи традицията в отдел „Изкуство” да гостуват местни художници със свои произведения. В залата бяха изложени картини на: Александър Янакиев, Виктория Георгиева, Иван Николов, Илона Захариева, Кирил Иванов и Теодора Сърбиинска.

Ø Подредени 103 тематични витрини.

 
Концерти
 

Ø „Музиката е любов”. Концерт с вокални и инструментални изпълнения на група „Калпазани” при ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, ръководител Л. Александрова. 13 февр. 2014 г

Ø „Здравей, лято!” – клавирен концерт на ученици, възпитаници на музикалния педагог Красимира Матуска.

Ø Баба Марта в отдел „Изкуство”. - с група „Джудже” на ОДЗ „Славейче” с педагози Р. Михайлова и Д. Младенова. 7 март 2014 г.

 
Лято с библиотеката
 

За Ваканция 2014 детската библиотека отново бе желан партньор в инициативите на летните училища. Гостуваха ни ученици от ОУ „Св. Паисий Хилендарски” и ученици от ОУ „Даскал Димитри”, с които направихме забавна детска работилница с много игри и загадки. Всички получиха листовка „Лято в библиотеката” със забавни летни поръчения.

Малките „Любопитковци”, бъдещите първокласници в ОУ „Христо Ботев” в „Един приказен час в библиотеката” се запознаха с любимите им приказни герои Червената шапчица и Буратино (Пинокио), представени от по-големи ученици и с Молбата на книгата.

 

Зелена библиотека

Ø „Повелители на рециклирането” и представяне на инициативата „Направи зелена твоята библиотека”. Участват учениците от ІІ б клас на ОУ „Д. Димитри” с преподаватели М. Табачка и Е. Аначкова. 16.12.2014 г.

Ø Биоразнообразие и изкуство от отпадъци (използване на отпадъчни материали за изработване на различни предмети за бита) - изложба-базар на изработените експонати 30.12.2014 г.

 
V. АВТОМАТИЗИРАНИ
БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
 

Всички библиотечно-библиографски процеси в Регионална библиотека са автоматизирани. Всички бази от данни (БД), създавани и поддържани в отделите на библиотеката, вече имат достатъчно голям брой записи, които разкриват най-актуалната и най-представителната част от фондовете.

Редовно се актуализират представените в on-line режим 3 бази: “Електронен каталог” (43299 бр. записи), картотека “Краезнание” (20660 бр. записи) и аналитична картотека на Детски отдел (16944 бр. записи).

Компютърните мрежи включват – 3 сървъра, 45 компютърни конфигурации с постоянен Интернет достъп, свързани в локална мрежа в т. ч. и с отдалечен достъп.

Поддържат се редовно сайтът и фейсбук профилът на библиотеката, като се съблюдава актуалност на отразяваните събития. Новорегистрираните профили във фейсбук на отделите Детски, Изкуство, Технически и Краезнание – нова възможност за популяризиране и рекламиране на дейността, услугите и актуалните културни мероприятия на библиотеката. Посещения в сайта 14889.

               
VІ. БИБЛИОТЕЧНА КООРДИНАЦИЯ
 

През 2014 г. Експертно-консултантската дейност на Регионалната библиотека бе насочена към оказване на методическа помощ при постъпили заявки от читалищни библиотеки.

1.        Споделяне на добри практики с колегите от Регионална библиотека „Хр. Смирненски” Плевен.

2.        Регионална среща на библиотекарите от областта.

3.        Участие в Комисия по проверка на читалищна и библиотечна дейност към Община Кюстендил.

4.        Проведени 3 обучения – 2 по ИКТ – 20 участника и 1 „Услуги в модерната библиотека” – 10 участника

5.        Обучителен семинар „Пътят на книгата и библиотечно законодателство” с чисталищни секретар-библиотекари от община Бобов дол

6.        Оказване на помощ при инвентаризация – 5.

7.        28 посещения на място в читалищни библиотеки от областта:

8.        Събиране и обобщаване на годишните отчети и статистически показатели.

 

VІ. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

 

„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 9000 лв., набавени 699 заглавия

 
 

VІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ФОРУМИ

 

Ø Петнадесети  годишен семинар на фирма „Софтлиб” за представяне на нов софтуер.

Ø Уъркшоп : "Елвис напусна сградата: Библиотекарите сред общността“ с участието на Джеймс ЛаРу, библиотечен експерт, писател и консултант от САЩ. В обучението участваха 2 представители на обществените библиотеки в България.

Ø Регионална срещаРолята на народните читалища за популяризиране и прилагане на концепцията за учене през целия живот” с презентация „Библиотеките и ролята им в прилагане на Националната стратегия за учене през целия живот”

Ø Уъркшоп Гьоте институт - „Четене... от самото началоИдеи за насърчаване на четенето: Читателски и медиен метър

Ø „Библиотеката – съвременно социално пространство” – тематична среща за обмен на добри практики на читалищни секретари-библиотекари от областите Кюстендил и София.

 

VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

 
Квалификация на персонала
 
Направление
Бр. обучени лица

Обучителна организация

УДК – методика на класифицирането

12
ББИА

Управление на личните финанси

20
Изикредит
 
Връзки с обществеността
 

1.       Информиране на общността за дейността на библиотеката и услугите, които тя предлага чрез участие в телевизионни и радиопредавания и печатни медии – 8 интервюта, 8 публикации в местни вестници, 25 излъчвания по кабелните телевизии за събития на Регионална.

2.       Използване на уеб сайта като ефективна промоционална стратегия. През отчетната година са реализирани 14889 посещения.

 
Финансиране
 

През 2014 г. библиотеката е разполагала с бюджет 309 000 лв. Разходването на средставата, финансовото управление и контрол се осъществяват съобразно законодателството във финансовата сфера и счетоводната политика.

 
ІХ. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
 

През 2014 г. бе извършен ремонт на покрива на Детски отдел.

 
ОСНОВНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
 

№ по

ред
 
ПОКАЗАТЕЛИ
Единица
мярка
План
2014
 
Отчет
2014
1
2
3
4
5

1.         

Библиотечен фонд (достигнат обем)

регистр.
единици
244951
245466

2.         

Набавени и регистрирани библиотечни документи

регистр.
единици
3000
3127

3.         

Отчислени библиотечни документи

регистр.
единици
1500
1112

4.         

Текущо получавани (абонирани) периодични издания

заглавия
 
130
126

5.         

Регистрирани читатели

брой
3200
2915
          под 14 години
брой
760
705
          над 14 години
брой
2440
2210

6.         

Посещения
брой
40000
43008
          от тях: в читалните
брой
14700
11655

7.         

Заети библиотечни документи

брой
59000
64381
   от читатели под 14 години
брой
10600
7719
   от читатели над 14 години
брой
48400
56662
   от тях: в читалните
брой
14300
14476

8.         

Междубиблиотечно заемане

брой
20
7
       получени библиотечни
       документи
брой
15
5
       изпратени библиотечни
       документи      
брой
5
2

9.         

Изпълнени библиографски справки

брой
1900
1480
   от тях: устни
брой
1840
1443
               писмени
брой
60
37

10.      

Организирани масови начинания

брой
160
157

11.      

Щатен персонал

брой
29
29

12.      

Бюджет
лв.
309000
326500

13.      

Читаемост

 
 
22,1

14.      

Посещаемост
 
 
14,8

15.      

Обращаемост
 
 
0,3
 
 
ДИРЕКТОР:

 /С. Пейчева/


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил