Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеОтчет 2015

О Т Ч Е Т 2015 г.

 

През 2015 г. Регионална библиотека «Ем. Попдимитров» Кюстендил продължи да се утвърждава като информационен център, който изпълнява успешно основните функции, свързани с предоставянето на информационни ресурси и услуги за удовлетворяването на образователните, информационни, културни и личностни потребности на своите ползватели.

Усилията на екипа от библиотечни специалисти бяха насочени в реализацията на дейности в следните приоритетни области:

 Обновяване на библиотечните колекции с нови информационни източници (в традиционен вид и на електронни носители).

Предоставяне на иновативни услуги, базирани на новите информационни и комуникационни технологии, които да отговарят на нуждите на потребителите и да покриват критериите за модерно и ефективно обслужване.

Изграждане капацитет за превръщането на библиотеката в обучителен център за различни целеви групи от общността-библиотекари; хора със специални потребности; хора от третата възраст.

Повишаване на професионалната квалификация на служителите в областта на библиотечно-информационните науки.

 

I. ФОРМИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ КОЛЕКЦИИ

 1. Комплектуване, обработка и каталогизация
 2. Статистически данни

 

В края на 2015 г. фондът на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” е 246414 библиотечни документи от всички отрасли на знанието и на различни носители на информация.

За отчетния период са комплектувани  2485 библиотечни документи, на стойност 28557,77 лв., отчислени са 1537 библиотечни документи.

Разпределение на набавените библ. документи по:

ВИД НА ИЗДАНИЯТА

Книги

2176

Периодични издания

247

Графични издания

15

Ноти

7

CD, DVD

39

Други (карти)

1

 

 

ЕЗИК НА ИЗДАНИЯТА

Български

2478

Английски

4

Немски

1

Руски

2

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Отдел по УДК
Брой

0 Общ отдел

66

1 Философия

176

2 Религия. Атеизъм

14

3  Обществено-полит. науки

328

5 Математика. Естествени науки

18

61 Медицина

50

62 Техника.64-69 Промишленост

98

63 Селско стопанство

22

7 Изкуство

86

793-799 Спорт

25

80 Езикознание

14

82-89 Литературознание

41

9 История. Биографии

127

91 География. Пътешествия

18

БСЧ Художествена литература

1069

Д 0-9 Детска отраслева литература

49

Д Детска художествена лит.

284

 

 

През 2015 г. не беше достигнат ръстът на заплануваните за комплектуване библиотечни документи, въпреки реализирания проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” на стойност 2000 лв., постъпилите дарения (9064 лв) и плановите покупки на стойност 17493 лв. Причините за това могат да бъдат търсени в няколко посоки. От една страна - повишената цена на книжната продукция, от друга - недостиг във финансирането.

 

Независимо от тези факти, при формирането на колекциите се ръководехме от основния критерий – възможно най-пълно задоволяване на библиотечно-информационните потребности на ползвателите на информация при РБ “Ем. Попдимитров” – Кюстендил. Автоматизацията на извършваните библиотечно-библиографски дейности в отдел „Комплектуване, обработка и каталогизация. Книгохранение” е гаранция за усъвършенстване на оказваните библиотечни услуги и  доказателство за високо качество на библиотечно-информационното обслужване.

            През отчетната година във фонда на Регионална библиотека са постъпили дарения от фирми и частни лица 862 библиотечни документи на стойност 9064,48 лв. По-крупните от тях са от: „Торготерм” АД гр. Кюстендил и издателство „Захарий Стоянов” гр. София, дарителя Румен Манов, издателствата „Хеликон”, „Сиела”, „Жанет 45” и др.

Броят на периодични издания, получавани в различните отдели на Библиотеката през 2015 г., е 126, като 14 от тях са детски.

Водещи принципи при комплектуването на информационни източници в Регионалната библиотека бяха оперативност, актуалност и строг подбор при избора на заглавия. Изключително полезна се оказва обратната връзка между обслужващите звена и комплектуването. Подаваните откази създават представа за реалната картина на читателските търсения и празнотите в библиотечните колекции. Екземплярността е все още ниска, но се компенсира с притежаването на единични документи, за които е въведен режим на ползване в Читалня.

През отчетната година библиотекарите в отдел „Комплектуване” полагаха усилия за запазването на доброто ниво на библиотечно-библиографските процеси. Редовно се преглеждат източниците на библиографска информация, издателски сайтове и on-line каталози. Поддържат се необходимите картотеки - на докомплектуването, на новите постъпления, на заявките и на отказите. Новопостъпилите библиотечни документи получават своевременна аналитико-синтетична и техническа обработка. Своевременно изработване на необходимите документи (Актове и Свидетелства за дарения) за библиотечни документи, постъпващи в библиотеката без съпроводителен документ.

Работата в отдел Каталози имаше два основни акцента - изготвяне на библиографски описания на новите постъпления и отразяването им в електронната база данни и поддържане в електронен вид на индивидуалната и обща регистрация на библиотечния фонд.

2. Организация и опазване на библиотечните колекции.

 

Редовно се подреждат новите постъпления в Основния фонд в локалното книгохранилище. Изпълнени са 380 читателски заявки от него и 14 читателски заявки от фонд „Редки и ценни издания”. Извършен е вторичен подбор в Основния фонд. Изготвени са карти на книгите и библиотечните документи са отразени в електронната база данни. Извършени са санитарно-хигиенни мероприятия в Книгохранилището с цел оптимизиране на неговата функционалност.

В резултат на вторичен подбор са отчислени 1537 библиотечни документи (книги) от Детски отдел, отдел „Изкуство” и Заемна за възрастни по причина „физически изхабени”.

 

ІІ. ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

 

 1. Обслужване на читатели до 14 годишна възраст

 

Показатели

План 2015

Отчет 2015

1

Читатели

700

762

 

Годишна регистрация

700

762

2

Посещения

6600

7146

 

В заемна

5900

6598

 

В читалня

500

548

 

Глобални библиотеки

700

532

3

Заети библиотечни документи

8000

8186

 

В Заемна

7400

7447

 

В Читалня

600

739

 

Книги (Читалня)

400

473

 

Периодични издания (Читалня)

190

265

 

Мултимедии (Читалня)

10

1

4

Справки

35

15

5

Потенциални читатели

 

4041

6

Обхватност

25%

18.9%

7

Посещаемост

10

9,4

8

Читаемост

20

10.7

9

Обръщаемост

 

0,21

10

Книгоосигуреност

5-6/чит.

0,46

11

Масови начинания

65

54

 

 

      Броят на регистрираните читатели-деца е 762, с 57 повече от 2014 г. Обхватността е с около 2% по-малка, тъй като подадената бройка на потенциалните читатели е по-голяма от предходната година (4041 спрямо 3370?). Посещенията са с 234 повече от 2014 г. – 7146 спрямо 6912: в Заемна са 6598 спрямо 6483, в Читалня 548 спрямо 429. Наблюдава се ръст в посещенията (от 429 на 548) и ползваните библиотечни документи (от 511 на 739) в Читалня с цел развлечение в свободното време или групови посещения от училище.

      Заетите библиотечни документи са 8186, с около 500 тома повече: Заемна – 7447 при 7208 за 2014 г.; в Читалня 739 при 511. Ползваните книги в Читалня са 473, периодични издания – 265 и 1 документ на ел. носител. Въпреки повишените абсолютни показатели на читатели, посещения и заети библотечни документи, относителните показатели читаемост и обръщаемост са доста по-ниски от нормата (10.7 и 0.21). Посещаемостта е около нормата – 9,4, но по-малка от 2014 г. – 9,8.

 1. Обслужване на читатели  над 14-годишна възраст

 

Обслужването на читатели над 14-годишна възраст се осъществява в отделите: Заемна за възрастни, Специализирана читалня, Читалня “Периодика”, Краезнание, отдел “Технически науки” и отдел “Изкуство”. През отчетната година са реализирани общо 42506 посещения, като 14271 от тях са в читалните. Заетите библиотечни документи са 62821. Наблюдава се лек спад в броя на регистрираните читатели в отделите за възрастни, в сравнение с 2014 г., като причините за това са както обективни, (демографския срив, възможностите за информация чрез Интернет в извънбиблиотечна среда и др.), както и от субективен (недостатъчна активност за привличане на нови читателски аудитории).

Преобладаващият брой от обслужените читатели са студенти, ученици от горната степен, специалисти и пенсионери.

В обслужването на възрастните читатели специално внимание се отделя на своевременното информиране за заглавия, заети в момента на търсене или комплектувани по читателски заявки. Формите на комуникация с читателите са от телефонни обаждания и SMS до периодично информиране чрез местните медии – радио-център, кабелни телевизии и печат. В постоянните рубрики „Избрахме за вас” различните отдели популяризират новите попълнения във фонда.

Във всички отдели на Библиотеката на читателите се предоставя помощ при ползване на онлайн каталога и Интернет - търсене на здравна информация, свободни работни места, туристически дестинации, слушане на музика, ползване на ел. поща, на Skype и социални мрежи - Facebook. Ежеседмично на специално табло се изнася информация за свободни работни места предоставени от Дирекция „Бюро по труда” гр. Кюстендил .

В краеведската дейност акцентът беше насочен към:

 • подпомагане на издирвателската и събирателската дейност на краеведите
 • дейността на клубовете по краезнание в училищата (ПГИМ "Й. Захариев", клуб „История на моето селище” и клуб „История на моя род”, с ръководител Емилия Атанасова и ПТГ "Джон Атанасов"
 • популяризиране на новите постъпления във фондовете на отдел „Краезнание”.

 

През годината в отдел «Изкуство» са направени 1465 минути (25 часа) презаписи от фонотеката  по заявка на читатели и за озвучаване на дейности, свързани с мероприятия на библиотеката и нейните отдели. Презаписвана  е и музика за мероприятия на детски градини и училища от града.

По линия на междубиблиотечно заемане са извършени 34 поръчки - ползвани от други библиотеки.

 

ІІІ. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 

Задоволяването на информационните нужди на потребителите се осъществява чрез предлагане на традиционни и електронни методи за издирване и предоставяне на информация. Стремежът в справочно-библиографското обслужване бе към подбиране на релевантни източници, включване на онлайн ресурси при обслужването и намиране на нови, съвременни решения в информационното осигуряване. Актуализирани, във връзка с кръгли годишнини бяха електронните биобиблиографски указатели „Биньо Иванов” и „Емануил Попдимитров”. Извършени са 1269 (1236 устни и 33 писмени) справки. За подпомагане на учебния процес на читателите от горна училищна възраст се разработиха препоръчителни списъци по определени учебни дисциплини.

 

Писмени библиографски справки 2015 година

 • Безбрачието в България;
 • Насилието в училище;
 • Взаимодействие на прокуратурата с други органи при извършване на предварителна проверка;
 • Технологии и иновации – предпоставки за икономически растеж ;
 • Аутизъм при децата;
 • Арменците в България;
 • Структура, функции, задачи и правомощия на органите по приходите в Република България ;
 • Пясъчна терапия;
 • Ски туризъм;
 • Веселин Темков - 100 години от рождението му;
 • Калин Донков;
 • Дейности на общината по опазване на обществения ред и взаимодействие с полицейските и други органи

Препоръчителни библиографии:

 • Пролетни празници в детските градини;
 • Мадлен Алгафари;
 • Приказният свят на Андерсен;
 • Две поетеси в един разговор: Благовеста Пугьова и Екатерина Йосифова;
 • Леда Милева;
 • Джани Родари;
 • Румен Стоичков
 • Михаил Вешим
 • Тодор Димитров – архивист и изследовател

Препоръчителните библиографии са изготвяни по повод провеждани мероприятия.

 

ІV. МАСОВИ НАЧИНАНИЯ И КУЛТУРНИ ИЗЯВИ

Представяне на книги

 

 • Мартин Иванов – „Звуци от тишината”
 • Цвети Пчелински - "Извори за историята на пощите и телекомуникациите по българските земи"
 • Един разговор с две поетеси : За първата книга на Благовеста Пугьова и поредната стихосбирка на Екатерина Йосифова
 • Мадлен Алгафари - "От "какво ще кажат другите" до "Какво избирам аз?"
 • Светла Радкова - „Неща за обичане”
 • Румен Стоичков - „Преди забравата” и „Из стръмнините на България”
 • Огнян Герджиков – „Аз не бях политик”
 • Михаил Вешим

 

 

Маратон на четенето

На 2 април – Международният ден на детската книга старт на маратона на четенето в гр. Кюстендил дадоха децата от група „Слънчо” от ОДЗ „1 юни” с четене на приказки, много детски песнички и забавни игри. На 17 април Маратонът на четенето продължи с деца от предучилищната група към ОУ „Проф. Марин Дринов” с любими стихове и приказки на Леда Милева. Във всички отдели на Регионалната библиотека бяха обявени „Ден на отворените врати” и „Дни без глоби”, „Библиотекар за един ден”.

Седмица на детската книга и изкуствата за деца 20 – 24 април.

Тя стартира с представяне на детското творчество на Иван Вазов по повод 165 години от рождението на автора. Ученици от 3 и 4 клас от ОУ „Св. Паисий Хилендарски” представиха драматизация на „Радини вълнения” от „Под игото”, рецитираха и четоха от детските му произведения.

21 април - 120 години от рождението на илюстратора на детски книги Вадим Лазаркевич - творческа работилница с учениците от 4 клас от ОУ „Проф. Марин Дринов” .

22 април - 95 години от рождението на Валери Петров с литературно утро „Пет приказки – пет бисерчета” с ученици от випуск трети клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий".

23 април – Световния ден на книгата и авторското право по традиция е ден на „отворените врати” за РБ „Емануил Попдимитров”. Детският отдел бе посетен от около 100 деца, като 41 деца си направиха своята безплатна читателска карта. Учениците от 2 Б клас получиха своите награди за участието си в третото издание на литературното предизвикателство „Моето здраве – в моите ръце” .

24 април - представяне на книгата „Аз искам да бъда ... 7 истории за приятелството и разни др. неща”, гост на учениците от ОУ „Христо Ботев” и НУ „Св. Климент Охридски” бе авторката на книгата, детската писателка Цвета Белчева.

 

„Приказна пътечка”

Инициативата е насочена към приобщаване към четенето и книгата на деца от детските градини и от предучилищните групи – популяризиране на новите постъпления във фонда за съответната възраст чрез „Куфарчета с пътуващи книжки”, забавни игри, пъзели, „Прочети ми приказка”.

Национална библиотечна седмица

 

За десета поредна година Регионална библиотека Кюстендил се присъедини към инициативата на Българската библиотечно-информационна асоциация - Национална библиотечна седмица - 11 до 15 май 2015 г. – „Библиотеките – място за учене през целия живот“. По време на НБС бе  организирана Регионална кръгла маса на тема „Библиотеките - привлекателни центрове за УЦЖ”. В нея взеха участие представители на образователни и културни институти от област Кюстендил. Форумът завърши с подписване на Меморандум за мястото и ролята на библиотеките в неформалното образование и високата им отговорност за  изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот.

Национална кампания „Чети с мен”

 

На 6 юни 2015 г. Националната кампания „Чети с мен” на Крепостната стена в „Хисарлъка” се превърна в хепанинг и общоградски празник. В инициативите, свързани с книгата и четенето, се включиха всички образователни и културни организации и институции, представители на общинската и областна администрации, много граждани.

 

 Месец на моето училище в библиотеката

 

Инициативата „Месец на моето училище в библиотеката” за девета поредна година се утвърди като една добра практика за партньорство и сътрудничество между Детски отдел, училищата и детските гради в града за осъществяване на проявите от културния календар на отдела.

Януари – месецът на ОУ „Христо Ботев” бе посветен на 95 г. от рождението на Леда Милева. С приказното творчество на авторката се запознаха първокласниците и направиха своята първа екскурзия в библиотеката.

Февруари - месецът но ОУ „Ильо Войвода” - 115 години от рождението на Екзюпери  - литературен урок „Да научим повече и почетем заедно „Малкият принц” с шестокласници.

Март – месецът на ОУ „Проф. Марин Дринов”- третокласници отбелязаха 115 години от рождението на Веса Паспалеева в литературен урок с любими стихове, песни и приказки. По традиция първокласници и предучилищната група към училището направиха своята първа екскурзия в библиотеката.

Април - месецът на всички училища  и детски градини в библиотеката със символичен домакин ОУ „Св. Паисий Хилендарски” се осъществиха редица инициативи. В Националния маратон на четенето и Седмицата на детската книга през 2015 г. се включиха около  450 деца.

Май - месецът на ОУ „Даскал Димитри” учиниците от първи и втори клас направиха своята първа среща с детската писателка Мария Маринова и новата й книга „Рисунки без лилаво”. Учениците от четвърти клас гостуваха в Детския отдел и се запознаха с някои от книгите за лятното четене и получиха списъци с литературата за пети клас.

Ноември – месецът на НУ „Св. Климент Охридски” бе посветен на 130 г. от рождението на Емануил Попдимитров. В интересен и забавен литературен урок на интерактивната дъска в училище второкласници научиха повече за живота и детското творчество на поета.

Декември – месецът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” бе посветен на 95 години от рождението на Джани Родари - с третокласници. 

 

Литературно предизвикателство

Провокирани от идеята на Зукърбърг  2015 г. да бъде „Година на книгата” екипът на Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” отправи към своите настоящи и бъдещи читатели литературно предизвикателство. Предложихме на читателите една интелектуална надпревара – всеки, включил се в Предизвикателството,  да се стреми да прочете възможно най-много книги от предложен списък със заглавия от фонда по определени теми. Включиха се читатели от всички възрасти. Ежемесечно на сайта, във фейсбук профила и във всички отдели на библиотеката бе публикувана информация за темите и наградените.

 

Изложби и витрини

 

 • Гоблени - IV. Читалище „Димитър Каляшки” с. Жиленци гостува на отдел „Изкуство” - . м. април
 • „От игла до конец”. Изложба  текстилна пластика на Теодора Сърбинска – м. юни
 • „Есенно” – изложба на ателие „Сръчковци” от ОУ „П. Хилендарски”
 • Продължи традицията в отдел „Изкуство” да гостуват местни художници със свои произведения. В залата бяха изложени картини на: Александър Янакиев, Виктория Георгиева и Теодора Сърбиинска.
 • Постоянна изложба „Детско творчество” на различни теми.
 • „Ходеща” изложба на тема „Зимни приказки” (спирка отдел „Изкуство). Съвместно с читалище „Зора”
 • Подредени 112 тематични витрини.

 

Концерти

 • Клавирен концерт на абитуриентката Габриела Парлапанска и ученици от класа

по пиано на педагога Красимира Матуска. 01.07.2015 год.

 

Лято с библиотеката

 

Инициативата „Лято в библиотеката” е насочена към осмисляне на лятната ваканция на децата със занимания, свързани с четенето – забавни летни работилници - „Приказна къщичка”, „Вълшебната книжка”, „Вярно или не” и др. Включиха се ученици и учители от всички училища на града. По традиция всички получиха листовки  със забавни задачки и кръстословица за любими детски автори и произведения за лятото и ваканцията.

 

Творчески работилници

Творческите работилници – нов начин за осмисляне на библиотечното пространство и демонстрация на приложно знание. Във всички отдели на Регионалната библиотека се провеждат занимания с различни читателски публики за практическо и творческо прилагане на мъдростта и знанието от книгата.

 • „Фабрика за мартенички” с ученици от V-то ОУ „Хр.Ботев”, с ръководител Ирина Манова.
 • «Откритата зелена работилничка» - V-то ОУ „Хр.Ботев” за изработване на картички за пролетта, под надслов – «опазване на природата и околната среда».
 • «Забавна лаборатория» с най-интересните експерименти за деца, с ученици от III-то ОУ „Проф.Марин Дринов
 • Най-големите съвременни архитектурни и технически достижения-презентации с третокласници от ОУ „М. Дринов”
 • Изработване на книгоразделители и рисуване на свободна тема

 

V. АВТОМАТИЗИРАНИ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ

 

Всички библиотечно-библиографски процеси в Регионална библиотека са автоматизирани. Всички бази от данни (БД), създавани и поддържани в отделите на библиотеката, вече имат достатъчно голям брой записи, които разкриват най-актуалната и най-представителната част от фондовете.

Редовно се актуализират представените в on-line режим 3 бази: “Електронен каталог” (48 300 бр. записи), картотека “Краезнание” (21500 бр. записи) и аналитична картотека на Детски отдел (17500 бр. записи).

Компютърните  мрежи включват – 3 сървъра, 45 компютърни конфигурации с постоянен  Интернет достъп, свързани в локална мрежа в т. ч. и с отдалечен достъп.

Поддържат се редовно сайтът и фейсбук профилът на библиотеката, като се съблюдава актуалност на отразяваните събития. Регистрираните профили във фейсбук на отделите Детски, Изкуство, Технически и Краезнание – нова възможност за популяризиране и рекламиране на дейността, услугите и актуалните културни мероприятия на библиотеката. Посещения в сайта 13736 (Детски сайт - 6699).

 

 

VІ. БИБЛИОТЕЧНА КООРДИНАЦИЯ

 

През 2015 г. експертно-консултантската дейност на Регионалната библиотека бе насочена към оказване на методическа помощ при постъпили заявки от читалищни библиотеки.

 1. Регионална среща на библиотекарите от областта.
 2. Участие в Комисия по проверка на читалищна и библиотечна дейност към Община Кюстендил.
 3. Участие в Комисия по подбор на кандидат за работа в РИМ.
 4. Оказване на помощ при инвентаризация – 3.
 5. 21 посещения на място в читалищни библиотеки от областта.
 6. Събиране и обобщаване на годишните отчети и статистически показатели.

 

 

VІ. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

 

„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”

„Библиотеката – отворена врата за ромските деца” – финансиран от Фондация „Глобални библиотеки България”

 

 

VІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ФОРУМИ

 

 • XVII-ти традиционен семинар на потребителите на Интегрирана библиотечно-информациона система Е-Lib/I-Lib
 • Регионална кръгла маса „Библиотеките - привлекателни центрове за УЦЖ”
 •  Национална кръгла маса „Информационната грамотност в дигиталната ера – къде сме ние?“ – презентация на тема: „Информационната грамотност в контекста на услугите, предлагани в РБ „Ем. Попдимитров – Кюстендил“
 • Книжовно-документалното наследство в българските библиотеки и музеи

София, 18-19 юни 2015 г. - презентация на тема: „Опазване, съхранение и популяризиране на книжовното културно наследство на град Кюстендил. Регионалната библиотека - експертни и координационни функции”

 •  Дванадесетата национална научна конференция "Библиотеки – четене – комуникации" с международно участие доклад на тема: „От библиофилството до дарителството. Фонд от дарителя Румен Манов в Регионална библиотека "Емануил Попдимитров" Кюстендил”

 

VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

 

Квалификация на персонала

 

Направление

Бр. обучени лица

Обучителна организация

Научни и практически изисквания за опазване на документи и книги в колекциите на библиотеки и архиви

10

ББИА

 

 

Връзки с обществеността

 

 1. Информиране на общността за дейността на библиотеката и услугите, които тя предлага чрез участие в телевизионни и радиопредавания и печатни медии – 6 интервюта, 9 публикации в местни вестници, 28 излъчвания по кабелните телевизии за събития на Регионална.
 2. Използване на уеб сайта като ефективна промоционална стратегия. През отчетната година са реализирани 13736 посещения.

 

Финансиране

 

През 2015 г. библиотеката е разполагала с бюджет 340 000 лв. Разходването на средставата, финансовото управление и контрол се осъществяват съобразно законодателството във финансовата сфера и  счетоводната политика.

 

 

 

ІХ. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

През 2015 г. бе извършен ремонт на северозападната фасада на централната сграда на Библиотеката на ул. „Л. Каравелов” 1.

 
ОСНОВНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ

Единица

мярка

План

2015

Отчет

2015

1

2

3

4

5

 1.  

Библиотечен фонд (достигнат обем)

регистр.

единици

247000

246414

 1.  

Набавени и регистрирани библ. документи

3000

2485

 

Книги

 

2740

2176

Периодични издания

 

160

247

Аудио-визуални (записи)

 

10

0

Електронни документи (DVD CD)

 

70

39

Графични (графика, карти, ноти)

 

20

23

 1.  

Отчислени библиотечни документи

1500

1537

 

Книги

 

1450

1501

Периодични издания

 

50

36

Други

 

0

0

 1.  

Текущо получавани периодични издания

заглавия

126

126

 1.  

Регистрирани читатели

брой

3000

2918

         От тях - жени

 

2000

1053

         От тях - с висше образование

 

2100

2115

          под 14 години

брой

700

762

 1.  

Посещения

брой

43000

42506

          от тях: в читалните

брой

11700

12602

 1.  

Заети библиотечни документи

брой

64400

62821

   от читатели под 14 години

брой

8000

8186

   от читатели над 14 години

брой

56400

54635

   от тях: в читалните

брой

14500

14271

 

Разпределение по вид:

 

 

 

Книги

брой

49400

48530

Периодични издания

брой

12000

10372

Аудио-визуални (записи)

брой

1000

1042

Електронни документи (DVD CD)

брой

1000

1071

Графични (графика, карти, ноти)

брой

1000

1806

 1.  

Междубиблиотечно заемане

брой

10

34

       получени библиотечни  документи

брой

8

31

       изпратени библиотечни документи      

брой

2

3

 1.  

Изпълнени библиографски справки

брой

1500

1269

   от тях: устни

брой

1460

1236

   писмени

брой

40

33

 1.  

Организирани масови начинания

брой

160

168

 1.  

Щатен персонал

брой

30

31

 1.  

Бюджет

лв.

315300

340000

 1.  

Читаемост

 

 

21.5

 1.  

Посещаемост

 

 

14.5

 1.  

Обращаемост

 

 

0.25

 
 
ДИРЕКТОР:

/С. Пейчева/


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил